is toegevoegd aan je favorieten.

Verklaaring van den brief aan de Hebreen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de hebreen. hoofdd. V: vs. II. 175

gebracht worden. Dit, in bijzonderheden, aan te tonen, zal niet nodig zijn. Men vergelijke flechts, ter opheldering en bevestiging van het geen wij, als den zin dezer woorden, opgegeven hebben, thans de plaats i Kor. III: 1, 2. Paulus hadt, in die gemeente, zijne tegenpartijen, die hem verachtelijk zochten te maken. Het geen men, onder anderen, van hem zeide, was, dat hij niet dan gemeene dingen leerde, en, in die ftad, ook geleerd hadt; terwijl andere Leeraars zich, met verhevener zaken, bezig hielden. Hoe verantwoordt zich nu de Apostel? Dit is zijne taal: En ik, Broeders, konde tot u niet /preken, als tot geestlijken, maar als tot vleeschlijken, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed, en niet met vaste fpijze, want gij vermogtet toen nog niet, ja, gij vermoogt ook nog niet, want gij zijt nog vleeschlijk. Als wilde hij zeggen: „ Sommigen, onder u, zijn van oordeel, dat „ ik, bij u zijnde, niet geleerd, niet grondig „ genoeg, gepredikt hebbe: Dat Apollos, „ ten dezen aanzien, verre boven mij, moet „ gefteld worden: Dat mijn voorftel van de „ leere der zaligheid, noch verheven, noch „ welfprekend, is geweest. Dan, het zij zoo, maar, heb ik wel anders kunnen doen? „ Het Euangelie, dat ik predike, behelst ge» wigtige verborgenheden, welker behoorlij-

„ ke