is toegevoegd aan je favorieten.

De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling vergeleeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

64 het LEVEN

rust, en gaf gehoor aan de Vorften van het land, Hy zond ook boden naar Syrië om cassius te vermanen, dat hy van zyn voornemen om naar Egypte te gaan moest afzien: want dat zy niet om zeiven in 't bewind te blyven, maar om hun vaderland te verlosfen, rondzworven, ten einde eene genoegfame magt by een te verzamelen, waarmede zy de Dwingelanden konden verpletten; dat zy dus, gedachtig aan hun doel, en dat fteeds najagende, zich niet van Italië moesten verwyderen, maar zich haasten om daarin te komen, en hunne medeburgers te helpen. Cassius hoorde naar dezen raad, en trok af om by hem te komen. Brutus ging hem tegemoet, en te Smyrna kwamen zy by elkander, zynde dit de eerfle maal, dat zy elkander weder ontmoeteden, federt dat zy in den Piréus vaneen gefcheiden waren, en de een naar Macedonië, en de ander naar Syrië was vertrokken. Groot was de vreug, de en ongemeen bemoedigde het hen, toen de een den ander met zulk eene krygsmagt gefterkt befchouwde. Want daar zy uit Italië getrokken waren als de verachtfte ballingen, zonder geld, zonder wapenen»