is toegevoegd aan uw favorieten.

De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling vergeleeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van BRUTUS.

$7

de vryheid te bezorgen. Zy toch ook, die vroeger op het tooneel verfchencn vva. ren, een cinna, maf.ius, carbo, hadden immers, daar zy zich het vaderland als eenen prys en buit voorftelden, fchier openlyk den oorlog gevoerd om daardoor op den troon te komen, Maar brutus vindt men, dat zelfs by zyne vyanden niet van zulk eene verandering van gezindheid verdacht is geworden: integendeel hadden velen antonius zelfs hooren zeggen, dat brutus alleen tot de onderneming tegen c/ïsar gedreven was geworden door het grote en edele dat hy daarin vond, terwyl de anderen uit perzönelyken haat cn nyd zich tegen hem verbonden hadden. Vanhier ook, dat brutus in zyne fchriften overal duidelyke blyken geeft niet zo zeer te vertrouwen op zyne magt, als op zyne deugd. Aan atticus fchryft hy in het oogenblik, toen hy het gevaar te gemoet ging, dat hy zich in zeer gelukkige omftandigheden bevond, want dac hy of overwinnende het Romeinfche volk in vryheid zoude herftellen, of fneuvelepde zelf van de flaverny zou worden verlost, dat voor hec overige voor hun de zaken IE a] oy