is toegevoegd aan uw favorieten.

Heilige geographie of Aardrykskundige beschryving van alle de landen, enz. in de H.S. voorkomende.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io84 BLADWYZER.

Kolosfe : eene Stad , in Pbrygie: waar van de gelegenheid word aangewezen. III. 761, 762- De Chriften Gemeente deezer Stad is , door Epaphras , gefticht. 763. Aan welke Gemeente, Paulus, uit Rome, eenen Brief gefchreven heeft. 764—766. Aldaar woonde Philemon; aan wien de Apoftel desgelyks gefchreven heeft. 766, 767. Als mede Archippus: een Leeraar deezer Gemeente. 667,668. Kolzum: (Zee) zie Schelf'zee, Koninglyke Regeeringswyze : by welke gelegenheid, onder Israël , opgekomen. I. 642-644. De nadeelige omftandigheden, daar mede verzeld. 644—647. De voorzeggingen, deswegen gedaan. 648 , 649. Hoe lang onverdeeld gebleven. 650. Wanneer, en by welke gelegenheid, in tweën gefcheurd.

707-7I9-

Konmgs Dal. 1.230,231. Hoorn: overvloedig in Paleftina.

1 271.

Koos: een Eiland der Egeëfcbe Zee : door Paulus, in zyne Reize aangedaan. III. 903, 904.

Korea: eene Stad, in Samarie. II.

898.

Kordyïfch Gebergte: op een van welke, Noacbs Arke geruft heeft. IU. 26-28.

Korintbe: de Hoofdftad van het Wingeweft Achaje: derzelver voordeelige gelegenheid, tot den Koophandel. 858, 859. En onvcrwinbaare fterkte. 859, 860. Eertyds was zy , Epbyra, genoemt 860. Zy is eenmaal, door de Romeinen, tot op den grond verwoeft. 86r.

Daar na, door Julius Ccefar, herbouwd: en federt dien tyd, in ongemeenen bloeifland gebragt. 862 , 863. De zeden der Inwooners waren ongemeen bedorven. 863, 864. De Apoftel Paulus heeft, aldaar , één en een halfjaar, het Euangelie gepredikt. 865, 866. Daar na , ook Silas en Timotbéus, neven hem. 866. Daardoor, is eene aanzienlyke meenigte van Joden en Heidenen, in die Stad bekeerd. 866—868. In weêrwil van allen tegenftand. 8S8-870. Onmiddelyk, na des Apoftels vertrek , was die Gemeente zeer verbafterd geworden. 870, 871. 't Welk den Apoftel aanfpoorde, tot het fchryven zyner twee Brieven. 871-873- Des Apoftels tweede komft, aldaar. 873— 878. Staat des Cbriftendoms daar na. 875.

Kosrocs, Koning van Perfie, had het Heilige Kruis, van Jerufalem , weggenomen : 't welk daar na weder te rug gegeven is. . I. 961-963.

IOïeta .- een groot Eiland der Middelandfcbe Zee: waar van , de naamsöorfprong onzeker is. III. 922. Waarom, eertyds, Hekatompolis, geheten. 923. De grootte en vruchtbaarbeid befchreven. 923,924. Deszelfs Inwooners wierden van ouds zeer gelaakt. 924, 925. De lotgevallen van dit Eiland. 925—927. Door welke, aldaar , het Chriftendom eerft geftichtzy.927,928. Hetisdoor Paulus voortgezet. 928, 929. Die ook Titus, tot Opziener over die Eiland , aangefteld heeft.