is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE WERELDGODSDIENST

Het feit, dat de wereld-Vrijmetselarij in haar geheel zich met allen nadruk tegen de atheïstische beweging der Fransche Vrijmetselarij heeft verzet, kan niet genoegzaam bij de beoordeeling van het ware wezen der Orde in het oog worden gehouden. Hare verwerping van de erkenning van een godsdienstig beginsel bezorgde de Fransche Vrijmij.". feitelijk de excommunicatie uit nagenoeg de heele mag.'. wereldgemeenschap.

Den ietwat nadenkende komt aanstonds de vraag voor den geest: waarom hecht de massa der officiëele Vrijmetselarij, met aan heur spits de algeheelheid der Angelsaksische Vrijmetselarij, de draagster der oorspronkelijke tradities, zoozeer aan de belijdenis van een Opperbouwheer des Heelals? Het begrip moge opzettelijk zoo vaag en rekbaar mogelijk gelaten worden, — metterdaad wordt dan toch, zoo niet individueel, althans massaal, de erkentenis van eenig Opperwezen geëischt: metterdaad wordt alzoo, hoezeer de Vrijmetselarij ook beweert van allen dogmatischen band los te zijn, een bindend leerstuk opgezet. De Vrijmetselarij acht zich zelfs zoo innig vastgekoppeld aan de belijdenis van dit leerstuk, dat een orgaan van een gematigden tak der Germaansche Vrijmetselarij ronduit dorst verklaren:

No. 310.

♦MAgONNIEK WEEKBLAD, 22 April 1872, p. 4.

TEXT: TRADUCTION:

Om van het mag, programma den O. B. d. H. te verwijderen, is de Vmij. zelve vernietigen.

Vouloir éloigner du programmemagonnique le Grand Architecte de 1' Univers, c'est anéantir la Franc-magonnerie mème.

Deze woorden zijn ontleend aan een artikel van Br.". Henri Martin.

De afgekorte woorden beduiden „Opperbouwheer des Heelals".

Het Talmudisme leert, in afwijking van de Mozaïsche leer, dat niet God de schepping gemaakt heeft, maar dat dit geschied is door een middenwezen tuaschen God en wereld (Zie Von Haneberg, in Wetzer und Welte's Kirchenlexikon, in voce „Judenthum").

Alzoo: verwerping van het Gods-begrip is volgens dezen mag.', auteur net wegnemen van de essentie der Vrijmetselarij. Maar... dan moet de Vrijmetselarij in wezen ook een Gods-vereering ten doel hebben.

Volkomen juist. De Vrijmetselarij, in haar geheimste innerlijk wezen, is een Gods-dienst. Meestal wordt zulks voor de lagere ingewijden met zorgvuldigheid verdoken gehouden; in dien ritus echter, weiken we hebben leeren kennen als den meest radicalen en meest consequenten, den meest energieken en den meest durvenden, kan de scherpzinnige reeds van den aanvang af een aanduiding in de eigenlijke richting vinden: