is toegevoegd aan uw favorieten.

Het geestelijk rituaal der vrijmetselaren onder het Groot-Oosten der Nederlanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te beantwoorden, waarom dit zoo moet geschieden. We gaan hier niet het Licht achterna maar we gaan het tegemoet, is wel gezegd, doch dit antwoord komt mij niet geheel bevredigend voor.

Ik wil erop wijzen, dat in den eersten graad de tweede Opz.-., in den tweeden graad de eerste Opz.-. de Candd.-. naar het Altaar brengt; de tweede Opz.-. doet dit door zijn kolom, door het Noorden, terwijl de eerste Opz.-. het natuurlijkerwijze doet door het Zuiden en dit klopt met den gang der reizen. Mij komt het voor, dat alle reizen symbolisch slechts gaan van het Westen naar het Oosten, dat deze gang de eigenlijke reis is; de terugtocht naar het Westen is natuurlijk noodig maar niet een intrinsiek deel van de reis. Welnu, in den eersten graad wenden de Candd.-. zich tot den tweeden Opz.-. om hun den weg te wijzen naar het Licht, in den tweeden graad wenden ze zich tot den eersten Opz.-., gaan dus door het Zuiden om het Licht te zien in zijn vollen glans en daar (in het Z.\) zien zij het ook in de vijfde reis — nadat de voorbereidende reizen hun daartoe den weg hebben getoond. — in de VI.*. Ster. Deze wordt gezien als de Cand.-. staat bij het kleine Licht der Kracht in het midden van de zuidzijde van het Tableau, bij den overgang van de stoffelijke tot de geestelijke zijde van den Tempel, bij den overgang van West naar Oost. Is de Cand.-. daar op zijn vijfde reis aangekomen, dan gaat de Ster op onder juichtonen van muziek; daar herkent de Cand.-. het Licht, zooals de eerste Opz.-. doet, zooals Joh. de Dooper deed toen hij het ontmoette. Zóó, meen ik, moet die omgekeerde richting van de reizen in den tweeden graad worden verklaard; dan is ze volkomen logisch. In verband met het volle licht, dat de eerste Opz.-. in het Zuiden aanschouwt, is de Tempel in dezen graad dan ook ,,in vollen glans".

Alle reizen in den eersten graad en de vier eerste van den tweeden graad gaan in het Oosten tusschen Tableau en Altaar door; de vijfde reis van den tweeden graad echter gaat Oost van het Altaar om en nadert dus den Troon; in deze reis komt de Cand.-. i n het Oosten, uitgedrukt in het