is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oogenblikkelijk voor zich te brengen. Bijvoorbeeld, indien iemand de opteekeningen wil zien van die gebeurtenis waarover wij hierboven spraken — de landing van Julius Caesar in Engeland — dan bevindt hij

zich in een oogenblik staande op de kust te

midden van de legioen-soldaten, terwijl het geheele tooneel rondom hem wordt afgespeeld, volkomen zoo in elk opzicht als hij het gezien zou hebben wanneer hij er in levenden lijve gestaan had op dien herfstmorgen van het jaar 55 vóór Christus. Daar hetgeen hij ziet slechts een weerspiegeling is, zijn de spelers zich natuurlijk van zijn tegenwoordigheid onbewust en kan geen enkele poging van zijn kant het verloop van hun handeling in de geringste mate veranderen, behalve alleen dat hij de snelheid waarmede het drama aan hem voorbij gaat kan regelen — dat hij de gebeurtenissen van een geheel jaar zich voor zijne oogen kan doen herhalen in een enkel uur en dat hij elk oogenblik de beweging geheel kan doen ophouden en eenig bizonder tooneel als een schilderij kan blijven beschouwen zoo lang hij verkiest.

„Inderdaad neemt hij niet alleen waar, hetgeen hij gezien zou hebben wanneer hij daar te dien tijde in levenden lijve geweest was, maar veel meer. Hij hoort en begrijpt alles wat de personen zeggen en is zich bewust van al hunne gedachten en beweegredenen, en een van de belangwekkendste van de vele mogelijkheden die zich openstellen voor dengene die geleerd heeft deze opteekeningen te lezen, is de studie der gedachten van lang vervlogen eeuwen — de gedachten van de bewoners van holen en paalwoningen, zoowel als die welke de machtige beschavingen van Atlantis, van Egypte of van Chaldea beheerschten. Welke prachtige mogelijkheden zich openen voor den mensch die in het volle bezit van dit vermogen is, kan men zich gemakkelijk voorstellen. Hij heeft een veld van