is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

karma van volKen en rassen wera ook oestuueciu, en het verborgen werken der wet op de verschillende gebieden werd door het innerlijk gezicht onderzocht en aan den studeerende getoond. Het geheel van wat wij nu Zwarte Vrijmetselarij noemen voerde tot een uitlegging van karma als goddelijke rechtvaardigheid, van welke leering slechts een schaduw voor ons is bewaard gebleven in wat nu de 31° is, die van den Groot Inspecteur Inquisiteur Commandeur, wiens zinnebeeld een weegschaal is. In Egypte werd deze weegschaal beschouwd als een embleem van het volmaakte evenwicht der goddelijke rechtvaardigheid; de aspirant leerde dat alle slechtheid en verschrikking, verbonden aan het uitwerken van karma, in werkelijkheid gegrond was op volstrekte rechtvaardigheid, hoewel dit zich aan het meer beperkte gezicht van de profanen als kwaad voordeed.

Zoo was dus het eerste stadium van het hoog ere onderwijs — dat van het Rozekruis of de Roode Vrijmetselarij — gewijd aan de kennis van het goede, terwijl het tweede stadium — dat van K. H. of de Zwarte Vrijmetselarij — gewijd was aan de kennis van het kwaad. Vervolgens leerde de candidaat op de eerste treden van wat wij Witte Vrijmetselarij noemen — de bekroning van heel het prachtige bouwwerk de aan alles ten grondslag liggende rechtvaardigheid te zien van dien eeuwigen God, Amen-Ra, die achter goed en kwaad gelijkelijk staat. In den ouderen tijd — vóór het kali yoega, waarin het kwade het goede overheerscht «—• droegen de Ridders K. H. gele inplaats van

zwarte regaliën.

Onze 30° verbindt den Ridder K. H. eerder met den besturenden dan met den onderwijzenden tak der Groote Hiërarchie; hij behoort een stralend middelpunt te worden van onvergankelijke energie, welke ten doel heeft hem kracht te schenken tot het overwinnen van