is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op de verborgen leering, welke veel grootscher is dan al wat aan de hedendaagsche Kerk bekend is en degenen die haar bestudeeren opvoert tot een veel hooger peil dan tegenwoordig ooit bereikt wordt door de discipelen der orthodoxie. Wat is er dan geworden van dit prachtige erfdeel der Christenheid? Het is waar, dat al wat de Kerk weet thans uitgegeven is, doch dat is alleen omdat zij de Mysteriën, welke zij verborgen placht te houden, vergeten is. Dit is een der voornaamste oorzaken waardoor zij het houvast op haar meer intellectueele zonen verloren heeft en dus tekort geschoten is in haar plicht de menschen op te voeden en te onderrichten omtrent de belangrijkste dingen des levens, en onzen tijd het meest onpraktische tijdperk dat ooit gekend is gelaten heeft.

Wij zijn in deze wereld gekomen om ons leven te leven, niet om geld te verdienen, en van de wijze waarop wij leven hangt de gesteldheid van onze toekomstige geboorten af. Derhalve zou men denken dat alles omtrent deze dingen op school aan de menschen geleerd zou worden. Het is zeker dat iedereen moet sterven, maar niemand vertelt ons iets dat het weten waard is, omtrent deze zeer belangrijke aangelegenheid. Integendeel: in de dagen van zijn macht verbood het exoterische Christendom ten stelligste aan hen die wisten, ook maar iets over het onderwerp te zeggen en dwong, met de vreeselijkste wapens, tot zijn ongeloofelijk dwaas gebod: „Gij zult niet denken".

Gelukkig is niet al deze wonderbare wijsheid verloren, want veel ervan is voor ons bewaard gebleven in de leeringen der Vrijmetselarij. Toen het Christendom de wereld begon te beheerschen, waren er vele duizenden menschen die nog vasthielden aan de oude overlevering, die er de voorkeur aan gaven hun meeningen in de oudere vormen weer te geven. Naarmate het Christendom benepener en strijdlustiger werd en