is toegevoegd aan je favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Engeland, is alle Angelsaksische Vrijmetselarij — en waarschijnlijk ook veel van de Vrijmetselarij op het Vasteland — voortgekomen. De bijzonderheden van hun werkwijzen kunnen op ondergeschikte punten afwijken, doch dezelfde heilige Mysteriën waren het erfdeel van alle, en door hun tusschenkomst zijn zij in de geheele wereld doorgedrongen „tot een licht voor hen die in de duisternis zitten" en „tot het leiden hunner voeten op den weg des vredes."

De „Ouden".

Als een verdere aanduiding dat de Groot-Loge van Londen niet de eenige in het Vereenigd Koninkrijk in omloop zijnde overlevering had geërfd, zien wij dat de afgescheiden Groot-Loge der „Ouden" in 1751 te Londen gevormd werd, onder den titel „Grand Lodge of England according to the old Institutions." De nasporingen van den Heer Henry Sadler in de archieven der Groot-Loge bewijzen dat de instelling van dit lichaam te danken was aan de werkzaamheid van een aantal te Londen verblijvende Iersche Vrijmetselaars. Zij beweerden verwantschap te bezitten met de overlevering van York, doch niet met de GrootLoge van York, en het is duidelijk dat zij zeer verschilden van de „Moderne" of regelmatige GrootLoge van Londen. Hun Groot-Secretaris, Lawrence Dermott, zegt:

„De „Ouden" onder den naam van „Free and Accepted Masons according to the old Institutions" en de „Modernen" onder den naam van „Freemasons of London" verschillen, al zijn zij gelijksoortig in naam, toch aanmerkelijk in hun maken, ceremonieel, kennis, Ma^onnieke taal en wijze van installeeren, zóó zelfs, dat zij altijd twee onderscheiden en geheel van elkander onafhankelijke vereenigingen zijn geweest en dat nog zijn."