is toegevoegd aan je favorieten.

Mensch, God en onsterfelijkheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der aarde is verbreid geworden. Twee oplossingen op zijn minst zijn mogelijk. Aan den eenen kant kan het in een enkel middelpunt zijn ontstaan en vandaar verspreid, hetzij door vredigen omgang van naburige volken onderling of door verhuizingen en veroveringen van het volk, waar de instelling is opgekomen. Of aan den anderen kant kan het onafhankelijk bij verschillende stammen zijn opgekomen als product van bepaalde algemeene wetten van verstandelijke en maatschappelijke ontwikkeling, gemeen aan alle menschenrassen, die uit dezelfde stamgroep zijn geboren. Evenwel, deze twee oplossingen van het vraagstuk sluiten elkander niet wederkeerig uit, want totemisme kan op onafhankelijke wijze bij een aantal stammen zijn ontstaan en van deze naar andere weer overgebracht. Er is eenige aanwijzing voor zulk een verbreiding van totemisme van stam tot stam op de noordwestkust van Amerika. Maar een blik op een totemistische kaart der aarde kan ons overtuigen van de moeilijkheid om de verspreiding van het totemisme te verklaren volgens de theorie van enkelvoudigen oorsprong. Zulk een theorie kon waarschijnlijk genoeg zijn, als de totemistische volken verzameld waren in de geweldige, opeengedrongen landmassa, die onder de namen Europa, Azië en Afrika het grootste deel van de bewoonbare wereld vormt. Maar de stammen, die aan totemisme doen, zijn daarentegen ver en afzonderlijk van elkander over dat deel der aarde verspreid, waar de oceaanoppervlakte veel grooter is dan die van het land. Zeeën, die voor den wilde wel grenzeloos en onoverkomelijk moeten schijnen, golven tusschen de totemistisc e volken van Australië, Indië, Afrika en Amerika in. Wat voor gemeenschap was er b.v. mogelijk tusschen de wilde inboorlingen van Zui Indië en die van Noordoost-Amerika, tusschen de Dravida s en de Irokeezen, en ook tusschen de stammen van Nieuw-Zuid-Wales en van Zuid-Afrika, tusschen de Kamilaroi en de Herero s. Wanneer de stelsels van totemisme en verwantschap bij die ver van elkaar gescheiden volken met elkander overeenstemmen, dan schijnt het gemakkelijker die overeenkomst volgens de theorie van onafhankelijken oorsprong te verklaren, als voortbrengsel van gelijke geestesgesteldheid, die op dezelfde wijze doet handelen om den drang van