is toegevoegd aan uw favorieten.

Mensch, God en onsterfelijkheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitvoerige bizonderheden over de Australische huwelijksstelsels zijn den lezer reeds voorgelegd x) en ik heb hun algemeene beginselen in ruwe omtrekken aangegeven om hun doel en bedoeling helder te laten zien. Wij hebben gezien, dat die huwelijksstelsels een reeks van opvolgende ingewikkeldheid vormen, van het eenvoudigste tweeklassenstelsel af tot het meest ingewikkelde achtklassenstelsel toe, terwijl het vierklassenstelsel een middenplaats tusschen de twee uitersten inneemt. Alle drie stelsels, het twee-, vier- en achtklassenstelsel, zijn vereenigbaar zoowel met mannelijke als met vrouwelijke stamlinie, en werkelijk worden het twee- en vierklassenstelsel inderdaad soms met mannelijke en soms met vrouwelijke stamlinie gevonden, terwijl daarentegen het achtklassenstelsel tot nogtoe alleen gevonden is met mannelijke stamlinie. Verder duidde ik aan, dat die drie stelsels voortgebracht schijnen te zijn door een reeks opvolgende halveeringen van de gemeenschap, zoodat het tweeklassenstelsel ontstaan is uit de eerste halveering, het vierklassenstelsel uit de tweede en het achtklassenstelsel uit de derde halveering. Verder zagen we, dat het gevolg van die opvolgende halveeringen der gemeenschap in exogame klassen met hun eigenaardige afstammingsregels was, om het huwelijk te beletten van personen, die door de inboorlingen als te nauw met elkander vermaagschapt werden beschouwd, waarbij elke nieuwe halveering een versche reeks verwanten uitschrapte van de lijst dergenen met wie een huwelijk wettelijk kon worden aangegaan, en daar het gevolg, door deze middelen bereikt, in overeenstemming is met de diepgewortelde meeningen en gevoelens omtrent het huwelijk van de inboorlingen zelf, schijnen wij gerechtigd te zijn tot de gevolgtrekking, dat elke opvolgende hal veering van de gemeenschap opzettelijk werd ingesteld met het doel om het huwelijk tusschen naaste verwanten te voorkomen. Op geen andere wijze schijnt het mogelijk een in al zijn onderdeelen tegelijk zoo ingewikkeld en regelmatig stelsel te verklaren. Het is nauwelijks te sterk uitgedrukt, als men verklaart, dat geen andere menschelijke instelling duidelijker den stempel van opzettelijke bedoeling op zich x) In Totemism and Exogamy, deel I, blz. 175—579.