is toegevoegd aan uw favorieten.

Mensch, God en onsterfelijkheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ouders met hun kinderen te voorkomen en het achtklassenstelsel om huwelijken tusschen bepaalde volle neven en nichten te voorkomen, de respectieve kinderen van een broer en een zuster, terwijl het huwelijk tusschen alle andere volle neven en nichten (de kinderen van twee broers of van twee zusters) reeds door de instelling van het tweeklassenstelsel is verhinderd. Indien deze gevolgtrekking goed is, zien we, juist zooals Morgan veronderstelde, dat in Australië de exogamie ontstond met een poging om het huwelijk tusschen broers en zusters te beletten, en dat het verbod van huwelijk met ouders en met zekere volle neven en nichten later volgde. Zoo is dus het eerste verbod dat van huwelijk tusschen broers en zusters en niet, zooals men wellicht zou verwachten, van huwelijk tusschen ouders en kinderen. Daaruit volgt niet noodzakelijk, dat de Australische wilden een dieper afschuw van bloedschande tusschen broers en zusters hebben dan van bloedschande tusschen ouders en kinderen. Al wat wij terecht kunnen opmaken is, dat, vóór het tweeklassenstelsel was ingesteld, bloedschande tusschen broers en zusters gewoner was dan bloedschande tusschen ouders en kinderen, en dat het daarom een eerste noodzaak was om haar te voorkomen. De afschuw van bloedschande tusschen ouders en kinderen schijnt algemeen te zijn onder de Australische inboorlingen, zoowel onder de stammen met twee klassen als onder die met vier klassen, hoewel het tweeklassenstelsel zelf geen beletsel is voor bepaalde gevallen van die bloedschande. Zoo merken wij op, wat van belang is om altijd voor oogen te houden, dat afkeer van bepaalde huwelijken steeds in den geest van het volk moet hebben bestaan of tenminste in den geest van zijn leiders, vóór die afkeer om zoo te zeggen wettelijke bekrachtiging door vastlegging in een exogaam voorschrift vond. In democratische gemeenschappen als die van de Australische wilden geeft de wet enkel practische uitdrukking aan gedachten, die lang in den geest van velen hebben gebroeid. Dit wordt duidelijk bewezen door het verbod van huwelijk tusschen zekere volle neven en nichten, zoowel als door het verbod van huwelijk tusschen ouders en kinderen. Want vele Australische stammen zijn afkeerig van, en beletten alle huwelijken tusschen volle