is toegevoegd aan uw favorieten.

Symbolen en mythen in religie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\\ anneer wij eenmaal deze dubbele verantwoordelijkheid (er zijn er nog meer) goed begrijpen, kan ze ons voorwaarts helpen op onzen moeilijken weg der zelfopvoeding. En bovendien, — is het niet eene verheffende gedachte, dat het Architype, 't welk ons tot voorbeeld gesteld is, — de Godheid van ons Heelal — de Christus — zelve is?

Tot beter 'begrip van alle leven in de Natuur moeten wij steeds in het oog houden, dat er voor het Hoogste Bewustzijn geen „groot" en geen „klein" 'bestaat en dat in het allerkleinste ook de allergrootste mogelijkheden schuilen. Het „kleine" is daarom evengoed het geheel als het „groote".

Bruno Wille zegt het aldus:

„Die Sonder-organisimen sind nicht nebeneinander und nicht nacheinander, sondern ineinander. Jeder ist das Ganze, nur auf besondere Weise".

Na de voorafgaande conclusies dienen wij nog tot een, zoo mogelijk logische gevolgtrekking te komen aangaande de vraag der vragen, die sedert eeuwen en eeuwen de menschheid in beroering gebracht heeft en die luidt:

WAT IS WAARHEID?

Godsbegrip en Waarheid. Kan de mensch zich een juist begrip vormen van het Oneindige, Absolute, Onbeperkte?

Neen, zoolang hij niet boven tijd en ruimte gestegen is, kan hij dit niet; het Onbeperkte is voor hein onvatbaar, zoolang hij nog zelf beperkt is.

Beperktheid is het gevoel van afgescheidenheid. De mysticus weet dit en streeft voortdurend naar éénzijn imet de Absolute Eenheid en als hem dit in oogenblikken van hoogste geestverheffing in meerdere of mindere mate gelukt, dan doorleeft hij iets zeer buitengewoons, iets wat hij onmogelijk in woorden zou kunnen weergeven; want daartoe zou de Waarheid, — die de 'basis is van allen vorm, verschijnsel en impuls — voor het intellekt toegankelijk moeten zijn en dat is ze niet.

De mysticus beweert echter dat de Waarheid benaderd kan worden door de imaginatie, de intuïtie en verlicht kan worden door de inspiratie. Hij begint dus, over het onderwerp waarover hij inlichting wenscht, diep na te denken en houdt dan plotseling op met dertken, met 't doel, — zich verder te „laten denken". Men