Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

206

einde Maart van het daarop volgend jaar, door de Verzekeringskamer ter kennis van de ondernemingen gebracht met de mededeeling, waar, wanneer en hoe de betaling moet geschieden.

Artikel 6.

Verrekening van te veel of te min.

In een volgend jaar wordt het te veel (resp. te min) van den totalen aanslag van het vorige jaar in mindering gebracht van (c. q. toegevoegd aan) het bedrag der kosten, welke tot grondslag van den nieuwen aanslag moeten strekken. De bepaling van het bij art. 2 bedoelde percentage geschiedt na bedoelde vermeerdering, resp. vermindering.

Artikel 7. Beroep.

Indien eenige onderneming zich bezwaard mocht gevoelen over het premiebedrag, waarover haar aanslag is berekend, kan zij gedurende ééne maand na den datum, waarop de aanslag te harer kennis is gebracht, in beroep komen bij Onzen Minister van Justitie, die in hoogste instantie beslist.

Artikel 8.

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip, waarop artikel 85 der wet op het Levensverzekeringbedrijf 1922 (Staatsblad n°. 716) in werking treedt.

IV.

BESLUIT van den 30sten Juli 1923, Staatsblad n°. 386, tot vaststelling van den dag, waarop de artikelen 8, 32, 72, 76 en 89, lid 2, der wet tot regeling van het Levensverzekeringbedrijf in werking zullen treden.

Wij WILHELMINA, bij de oratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie, mede namens Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken en Landbouw en van

Sluiten