Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

220

haar toevlucht genomen had om door zijn voorbede de redding van het vaderland te verkrijgen. Hij bracht Jeanne de zending, dat zij bestemd was om den dauphin te hulp te komen en kondigde haar aan, dat de H. Katharina en de H. Margareta haar voor die moeilijke taak zouden voorbereiden. Gedurende vijf jaren achtereen leefde Jeanne d'Arc onder de leiding van haar hemelsche gidsen, een verheven noviciaat, dat haar moest bijbrengen de geschiktheid voor haar roeping, waarvan zij alle bezwaren leerde peilen. Zij legde de gelofte van zuiverheid af in tegenwoordigheid van de H. Margareta, waarmede zij de voorwaarde vervulde, welke gewoonlijk gepaard gaat met een bovennatuurlijke bestemming.

In het najaar van 1428 raakte Orleans nauw ingesloten. Haar „Stemmen" drongen er op aan, dat Jeanne d'Arc zou vertrekken, het was hoog tijd. Zij verliet Domrémy, in het begin van 1429, om het nooit weer te zien. Zij was toen 18 jaar oud. Een reeks van moeilijkheden waren er te overwinnen, voor het zoo ver komen kon; aan het hofvan Karei VII dedenzich weer nieuwe bezwaren voor.

Jeanne bracht de politiek van 's konings nunisters geheel in de war, want dezen beoogden een vrede door vergelijk, geen andere uitkomst meer ziende, terwijl zij het doorzetten van den oorlog kwam aankondigen op een naar menschelijke berekening ongeschikt oogenblik. Karei VII aarzelde, hij wist zich niet gewonnen te geven, vond ten slotte goed haar op de proef te stellen op een officieeleaudiëntie. Meer dan driehonderd aanzienlijke heeren waren in de groote zaal van het kasteel van Chinon bijeen, des avonds. De graaf van Clermont speelde de rol van dauphin, Karei VII hield zich verscholen in een belendend vertrek. Jeanne d'Arc werd binnengeleid, men wees haar den koning. „Dat is de koning niet", zeide zij eenvoudig weg te midden van het aanzienlijk en schitterend gezelschap. Men kon haar niet bedriegen. Toen moest Karei wel voor den dag komen. Meteen stapte Jeanne op hem toe, begroette hem op de voorgeschreven wijze en zeide: „Geve God U een gelukkig leven, dauphin." „Ik ben niet de koning, Jeanne", antwoordde Karei, „daar staat hij." Hij wees op den graaf van Clermont. Maar zij: „In den naam van God, mijn prins, gij zijt het en geen andere."

Het hof stond verstomd. Dé Heilige, zeker van haar overwicht, ontvouwde toen het doel van haar zending: geef mij een leger, ik zal Orleans ontzetten en den dauphin ter kroning voeren naar Reims.

Haar voorspelling ging in vervulling. Zij leidde het Fransche leger ter overwinning voor Orleans, de Engelschen verloren sedert gaandeweg terrein. Reims is door de Boergondische bezetting ontruimd, Karei VII werd er plechtig gekroond. De H. Jeanne d'Arc had haar zending vervuld, zij wilde zich terugtrekken. Maar Karei VII drong er op aan, dat zij bij het leger zou blijven. In 1430 viel zij voor Compiègne in handen van de Boergondiërs, die haar aan de Engelschen verkochten. Daarmee begon voor Jeanne d'Arc het