is toegevoegd aan je favorieten.

Aanteekeningen over de's-Hertogenbossche stadhuispenningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3

„Waarop gedelibereert zynde, is met een eenpaerigheyt van stemmen verstaen 'tselve goed te keuren en sal dier volge ten laste deser stadt eenige penningen werden gemaekt ter somme van 10 en 11 st. het stuck omme vervolgens door den pensionaris aen soodaenige presente .heeren in de successieve stadtsvergaderingen als sullen wesen praesent soo lange als de vergaderingen door den Heer Praesident volgens 't reglement van Haer Ho. Mo. sal wesen gedissolveert, alsdan gedistribueert te worden; tot het maken van sodaenige penningen met eenige deviesen worden gecommStteert de heeren Johan Amende ende Comans, Jurriaen van Luijnen uyt het eerste Lit ende Mr. Hend. Copes, Dirck Ruijsch en Mr. Quir. Crollius uit het tweede Lit neffens de pensionaris om daarvan rapport te doen werdende het geven van almanacken afgeschaft".

Deze commissie blijkt spoedig gewerkt te hebben, want reeds 29 December 1703 brengt de heer Amende mondeling rapport uit, dat n.1. op de ééne zijde van den penning zoude staan het stadswapen met de woorden Vincat Amor Sylvae, terwijl op de keerzijde zou komen te staan Praesentes Curia Poscit.

Dit concept wordt geapprobeerd met dien verstande, dat besloten werd te midden van het omschrift „Praesentes Curia Poscit" het stadhuis te zetten, hetgeen er dus vermoedelijk bn' wijze van amendement is bijgevoegd, en worden commissarissen geauthoriseerd om uitvoering aan dit besluit te geven.

Dezen penning vindt men afgebeeld in Vervolg van Loon no. 37, verschillende variëteiten beschreven bn' Snoeck (tweede uitgave van 1893) nos. 1, 2, 3 en 3a.

Telken jare wordt door den pensionaris rekening en