Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17

oordeel van Prof. Wyld: „research in language has been scandalously neglected in this country "1), woorden die zij een paar bladzijden verder aanhaalt

De Engelsen hebben zich sinds het midden van de vorige eeuw toegelegd op en onderscheiden in lexicografie en het uitgeven van middeleeuwse teksten, en dank zij Ellis en Sweet «Jlfln de grondslagen van de fonetiek als moderne wetenschap in Engeland gelegd. Maar de grammatiese bestudering van hun taal, en a fortiori de linguistiek, hebben zij aan buitenlanders overgelaten.

De ontwikkeling van de taalstudie zoals die zich in de laatste eeuw voltrokken heeft is, op enkele uitzonderingen na, buiten Engeland omgegaan. Voor prof. Wyld is dit een reden om te zeggen: „Het kan anders. Laten wij trachten om, tenminste waar het de studie van onze eigen taal betreft, een leidende positie in te nemen." En het is van harte te hopen dat hij met zijn pogingen in Oxford slagen zal.

Maar de Commissie denkt er anders over. Voor haar is taalstudie een wetenschap die in Duitsland gegrondvest en gegroeid is. Dat is een smet die in haar ogen al het water van de zee er niet afwast.

Welke de eisen zijn die op het gebied van taalstudie aan studenten voor English Honours gesteld worden, en waarin de Commissie Duitse invloed bespeurt, is niet gemakkelik na te gaan. Zij lopen in de verschillende Universiteiten zeer uiteen, en uit een programma kan men bezwaarlik opmaken wat het werkeWc vereiste peil van kennis is. Sommige Universiteiten, als Oxford en Liverpool. hebben twee „Schools" voor Engels, een voor taal en een voor letterkunde; andere hebben er één. In de verte is dit te vergelijken met onze enkele leerstoel voor Nederlands in Utrecht en Groningen, tegenover de dubbele in Leiden. Wat in Engeland een „School" genoemd wordt, omvat niet alleen het professoraat, maar ook eventuele lektoraten, enz. De kennis van het Oud-Engels is wel overal een vereiste, met de beginselen van het Oud-Germaans en van één van de Oud-Germaanse dialekten, het Goties.

Het is begrijpelik dat de studenten in 't algemeen moeite

l) Report, blz. 221.

2

Sluiten