Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJ DE NEDERLANDSCHE BEWERKING

goden en halfgoden, maar eveneens om de mogelijkheden van een Arahischen opstand lang en breed te overwegen. Toen bij dan ook enkele dagen bij de opstandelingen had rondgeneusd en bij de verschillende aanvoerders zjjn licbt bad opgestoken, werd bij in zjjn overtuiging gesterkt, dat hier groote dingen te bereiken vielen, mits dejuiste leider werd gevonden en de geallieerden muterieelen en militairen steun wilden verkenen. Dadelijk was zjjn oog gevallen op Feisoel, den derden zoon van Hoessein, een man met een profetengestalte en een ruimen blik, modern van opvattingen en geliefd bij %i/n stamgenooten. Wat den steun der geallieerden betreft, daarvoor moest bij te Caïro zjjn en het gelukte hem daar inderdaad vrijwel alles los te krijgen, wat hij voor het slagen van de Arabische beweging noodig achtte.

Uit Caïro keerde hij naar het armzalige Arabische legertje terug en vanaf dat oogenblik keeren de kansen. Uit den schuchteren archaeoloog ontpopt Zich een veldheer van klaar inzicht en weergaloozen moed, die alle mogelijkheden van de guerilla in een land als Arabïé weet uit te buiten; een politicus die op tactische wijze zetf °f door middel van zjjn vriend Feisoel stammen weet te verzoenen en tot afval van den Turkschen overheerscher te brengen; een propagandist voor een nationale gedachte, die hem in wezen vreemd is, maar die bij, Westerling en Christen, met bloe se mende Oostersche beeldspraak Zjjn hoorders aantrekkelijk weet te maken. Damascus, de oude hoofdstad in het Noorden, is voor hem vanaf het eerste oogenblik de inzet. En werkelijk na twee jaren van onophoudelijke gevechten tusschen de zagende zandheuvels en in ds verstijvende koude van de Arabische hoogvlakten, van vermetele bomaanslagen op den spoorweg, eindeloo^e kameeltochten in het zinderend licbt, dat door steen en kiezel wordt weerkaatst, urenlange onderhandelingen met onwilligen, lafaards en verraders, moeizame besprekingen met zjjn landgenooten in Egypte, die onder aanvoering van den bekwamen Allenby geleidelijk Palestina en Syrië veroveren, rijdt hij aan het hoofd van de schilderachtige troep schurken en moordenaars, die zich zjjn zonen en lijfwacht noemen, de oude stad binnen in een smetteloos Arabisch gewaad. Als een held en bevrijder wordt hij door de bevolking ingehaald, voor zich acht hij thans den taak in bet Oosten afgeloopen en met dezen intocht en de instelling van een voorloopig bestuur eindigt zjjn boek.

Eawrence weet echter dat ook de vrede voor de Arabieren gewonnen moet worden, hij weet, dat zjjn eigen land in den ijver om de Arabieren aan zich en de geallieerde zaak te binden, meer heeft beloofd dan Frankrijk met haar beweerde rechten op Syrië ooit zal willen nakomen. Met Feisoel gaat hij als adviseur naar de vredesconferentie te Versailles en het gemarchandeer en gesjacher, waarvan hij in bet Oosten reeds tot walgens toe genoeg had, begint opnieuw. Toch krijgen de Arabieren een groot deel van wat hun was toegezegd. Hoessein blijft het westelijk deel van Arabië beheerschen, Abdoella krijgt Trans-Jordanië en Feisoel Syrië. De groote Arabische eenheid, waarvan Feisoel en zjjn vooruitstrevende broeders droomen, is evenwei tot nog toe geen waarheid geworden; integendeel, Feisoel van alle financiëele hulp verstoken, moet Syrië aan de Franschen prijsgeven, maar wordt Koning van Irak in Mesopotamië. In Midden-Arabië is inmiddels een nieuwe ster aan den hemel verschenen: Ibn Saoed, hoofd van de orthodoxe en fanatieke Wahabieten, die er in slaagt Hoessein en Ali uit Mekka en geheel Hedsjas te

VI

Sluiten