is toegevoegd aan uw favorieten.

Winkelinrichting

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ging men algemeen van het standpunt uit, om zooveel mogelijk verscheidenheid van de te verkoopen artikelen uit te stallen, die dan de étalagekasten het aanzien gaven van een waren hoorn des overvloeds, waarin dan dikwijls nog, niet onhumoristisch, het opschrift prijkte: „wat U in de étalage niet ziet, vraag daar binnen naar". Zoon met artikelen overstelpte étalage werkt verwarrend op den aanschouwer en zij die nog eenig gevoel voor verdeeling en een weinig goede smaak bezitten, wenden liefst het hoofd om en haasten zich om voorbij te komen. M. i. kan men beter weinig artikelen uitstallen en tot hun volle recht laten komen, waardoor zij de aandacht vragen, dan dat in een kleine ruimte een opeenhooping plaats heeft van artikelen, welke elkander onderling afbreuk doen. Hoe aantrekkelijk kan b.v. een étalage zijn, welke goed van vorm en kleur en uit mooie materialen samengesteld is en waarin slechts een paar stoffen uitgestald zijn, die door hun kleur en het vallen van het licht op de draperieën de volle aandacht tot zich trekken. Dit in tegenstelling met een andere zaak, waar houterige poppen voor de ruiten staan, die in verwrongen houding met hun wassen en verdwaasde koppen de voorbijgangers aangrijnzen en niet de aandacht op de stoffen maar op zich zelf vestigen. Natuurlijk zijn er vele gevallen, dat meerdere artikelen naast elkaar uitgestald moeten worden, doch ook dan is het zeer wel mogelijk om door goede groepeering en door overlading te vermijden tot een smaakvol geheel te komen. Een goed etaleur is dan ook voor een zaak van het grootste belang en hij zal een groote mate van vindingrijkheid en goeden smaak moeten bezitten om de artikelen steeds weer tot een ander en harmonieerend geheel te arrangeeren.

Nog een factor, welke zeer belangrijk is voor het aspect van den gevel en waarmede maar al te dikwijls bij den bouw geen rekenschap gehouden wordt, is de plaats van de zonneschermen, de afsluithekken, lichtreclames, uithangborden en opschriften. Deze worden dan aangebracht, wanneer het geheel gereed is en werken dan in negen van de tien gevallen storend, terwijl juist deze gegevens, wanneer er bij het begin reeds rekenschap mede gehouden wordt, architectonisch juist te verwerken zijn en den winkel een verzorgd aanzien geven.

Aan de verlichting van étdageruimte en interieur diene de noodige zorg besteed te worden. Deze moet zoo aangebracht zijn, dat de kijker geen hinder van de lichtbron heeft en dat de geëtaleerde voorwerpen zoodanig verlicht worden, dat geen storende en te sterke slagschaduwen ontstaan, terwijl het daarentegen ook weer niet wenschelijk is om zoodanig te verlichten, dat geheel geen schaduw aanwezig is, daar de verlichte objecten dan een vlakken en nuchteren indruk geven en de plastiek der voorwerpen niet tot hun recht komt. De juiste manier van verlichten is alweer een vak op zichzelf en is voor ieder type winkel dan ook weer verschillend. Zoowel in binnen- als buitenland werden op dit gebied interessante proeven genomen, welke tot verrassende resultaten geleid hebben.

Wat de verwarming betreft, de vulkachels, welke vroeger in de winkels gebruikt werden en een bron van stof en ergernis waren, zijn bij de moderne zaken verdrongen door centrale verwarming. Het aanbrengen en het plaatsen der radiatoren vraagt de noodige zorg en liefst worden zij in muurnissen ondergebracht, opdat zij niet hinderlijk zijn bij de passage. Al naar den aard van den winkel kunnen zij door houten of bronzen radiatorkasten aan het oog onttrokken of zichtbaar geplaatst worden in betegelde nissen.

7