is toegevoegd aan je favorieten.

Christelijke ervaring

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5

CHRISTUS — ONZE BLIJDSCHAP

Onlangs verscheen een werk, getiteld: „De Zanger van God". Het bevat de levensgeschiedenis van Franciscus van Assisi. In die geschiedenis is er iets, dat mij zeer heeft getroffen. De volgelingen van den man, die zyn kruis opnam, worden er genoemd: zangers van God.

Zangers van Godl Dat is een typeerende uitdrukking voor de geloovigen in Christus. Zy moeten zyn: menschen met stralende aangezichten; menschen met kleederen des lofs; menschen van verwachten en zingen. „Laat uw kleederen te allen dage wit zyn!" zegt de Prediker.

Het is zeker waar, dat God Zyn kinderen over moeilijke wegen doet gaan, en dat de tegenspoeden der rechtvaardigen vele zijn. Maar dit neemt niets weg van het wenschehjke en mogehjke, dat de geloovigen met een vroolijk hart door deze wereld gaan onder alles wat geschiedt. Natuurlijk kunnen zy dit niet uit zichzelf doen. Maar daarom is het zoo