is toegevoegd aan uw favorieten.

De ontwikkeling der verbruikscoöperatie in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 88 —

en de bank in wijden kring vertrouwen geniet Voor de spaarbank heeft het aandeelenkapitaal bovendien geringe beteekenis.

Dit rapport werd door het bondsbestuur aanvaard en kwam in behandeling op de A. V. te Amsterdam gehouden op 20 en 21 Juli 1923. Na langdurige beraadslagingen werd besloten tot de oprichting van een nationaal spaarbankbedrijf en van een daarvan los staande deposito- en credietbank2), zooals ik hiervoren reeds bepleitte.

Toch zullen deze banken aan het bestaande kapitaalgebrek geen einde kunnen maken, daar de oorzaak hiervan dieper ligt, zooals ik hierna nog hoop te kunnen aantoonen. (Zie bl. 133).

De aangesloten vereenigingen voelden echter zoo weinig voor de nieuwe instelling, dat niet meer dan ƒ 20.000 aan aandeelen geplaatst kon worden. Het bondsbestuur zag af van het oorspronkelijk voornemen om naast het Spaarbankbedrijf een Deposito- en Credietbank op te richten, waartoe de bondsvergadering had besloten. Het verslag van den Centralen Bond over 1923, dat deze feiten vermeldt, vestigt den indruk, dat weer teruggekeerd wordt naar de voorstellen in het bankrapport vastgelegd. Het spaarbankbedrijf zal nu credieten gaan verstrekken „als een onderdeel van de geldbelegging, die voor elke spaarbank een noodzakelijkheid is"3). Op het gevaar, dat in een dergelijke opvatting schuilt, werd hierboven reeds gewezen. «ftfïÊ

§ 9. De Drukkerij'.

Door besluit van de laatstgenoemde jaarvergadering, die de overeenkomst goedkeurde, is de bond in het bezit gekomen van een drukkerij *). Was bij de voorbereiding der bankplannen samenwerking met de vakbeweging, met name het N. V. V., tevergeefs gezocht, bij de voorstellen van het bondsbestuur aan den beheersraad van de reeds bestaande drukkerij van den Alg. Ned. Diamantbewerkers bond om dit bedrijf voor gezamenlijke rekening te exploiteeren, kwam men tot overeenstemming. Deze drukkerij had de laatste jaren een

*) De Banque des Coopératives de France is een Société anonyme a capital et personnel variable. *) Het Coöp. Nieuws 1923 Nos. 15 en 16. *) T.a.p. bl. 43.

4) Het Coöp. Nieuws 1923 No. 17.