is toegevoegd aan uw favorieten.

Koloniale politiek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KOLONIALE POLITIEK

37

Fransche burgerrecht niet hebben en dus ook niet kiezen. In 1897, aldus beschreef de gouverneurgeneraal Doumer den toestand, waren er op een bevolking van drie milHoen geen tweeduizend kiezers, waarvan drie kwart ambtenaren. Het financieele resultaat was verkwisting, het administratieve een janboel.

Engeland is niet in deze fouten vervallen; trouwens ook het latere, op koloniaal gebied meer geschoolde Frankrijk heeft ze niet herhaald.

Voor de Britsche tropische koloniën is typeerend de z.g.n. kroonkolonie, waar de vertegenwoordigende lichamen, voor zoover aanwezig, steeds een adviseerend karakter dragen. Wel niet altijd volgens de letter der wet, want meestal heet zoo'n lichaam wetgevende raad en kunnen de „ordinances" door den gouverneur slechts worden uitgevaardigd met instemming van dien raad, maar inden regel is de samenstelling zoodanig dat die instemming, geldt het een zijns inziens dringend noodigen maatregel, door den gouverneur kan worden afgedwongen door middel van de ambtelijke leden, die verplicht zijn desgevraagd voor de officieele voorstellen te stemmen. Daar die ambtelijke leden, met inbegrip van den gouverneur zelf, die bij staking van stemmen een beslissende stem heeft, een meerderheid vormen, zijn de nietambtehjke leden niet in staat, een door den gou-