is toegevoegd aan uw favorieten.

De Vereenigde Staten van Europa en de taak der juridische en economische wetenschappen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

21

noodig ook particulieren een ïekening openen bij den postcheque en girodienst of bij een giro-bank en wij laten hen hunne vorderingen ook per giro innen, dan zullen wij precies hetzelfde verkrijgen, als wat wij aan de grenzen van een land waarnemen. Kooplieden en anderen te Wageningen leveren goederen naar buiten en bewijzen diensten aan omwonenden en ontvangen goederen en profiteeren van diensten van hen die elders wonen. Door de werking van de giro heeft er een schuldvergelijking plaats precies op dezelfde wijze als aan weerszijden van de landsgrenzen.

Wanneer er bijv. een surplus van vorderingen boven schulden van Wageningen in zijn geheel genomen zou ontstaan, dan zou Wageningen meer goederen kunnen invoeren of meer profiteeren van wat buiten Wageningen is te genieten, of rente van zijn crediet trekken. In het omgekeerde geval zou het meer goederen moeten zenden, meer diensten bewijzen, om niet in schuld te komen.

Het eenige, dat wij niet zouden waarnemen, zouden goudzendingen zijn. Daartegenover zouden naar en uit Wageningen zendingen van Nederlandsche betaalmiddelen plaats hebben.

Dit verschil vindt zijn oorzaak in het instituut van nationale betaalmiddelen. Hierdoor krijgt de internationale schuldvergelijking een anderen vorm, dan de interlocale. In principe is er toch, — ook bij de actueele verhoudingen, — veel minder verschil, dan oppervlakkig lijkt.

Ik heb Wageningen als voorbeeld genomen. Had ik gewezen op de Veluwe of op Groningen en Drente, of op Nederland en België samen, ik had U precies hetzelfde moeten zeggen.

Zoo rijst een groote twijfel aan de juistheid der voorstelling, dat juist een volk een geheel onder economisch opzicht zou zijn.

Ik zal de zaak van een anderen kant beschouwen.

Daar is een groot complex van ondernemingen over de geheele wereld.

Al die ondernemingen te zamen voorzien in de behoeften van de privaat personen, van hunne huishoudingen, van staatkundige en andere instellingen, die in het algemeen niet produceeren.

Ik zet dus tegenover elkaar eenerzijds de particuliere per-