is toegevoegd aan je favorieten.

Het ontwerp ziekte- en ongevallenwet 1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

regeling der Arbeiders-Ziekteverzekering een Commissie van Voorbereiding. Deze Commissie stelde aan de Kamer bij schrijven van den 30sten Mei 1911 een drietal vragen, welke luiden als volgt:

1. Is het wenschelijk, de Wettelijke Ziekteverzekering te beperken tot uitkeering van ziekengeld met uitsluiting van de zorg voor geneeskundige hulp?

2. Is het wenschelijk, de Ziekteverzekering uitsluitend te doen plaats hebben bij van Overheidswege in te stellen organen ?

3. Is het wenschelijk, Raden van Arbeid in te stellen, belast met de taak, om mede te werken tot de uitvoering van Wetten betreffende den arbeid?

De vraagpunten werden behandeld in de vergaderingen der Kamer van 20, 21, 22, 23, 27, 28 en 29 Juni 1911.

De eerste vraag werd in bevestigenden, de tweede in ontkennenden zin beantwoord. Het derde vraagpunt werd door de Commissie ingetrokken, omdat de Minister de bepaling van artikel 49 van het Ontwerp-Radenwet, dat de Raden van Arbeid zouden hebben mede te werken tot de uitvoering van Wetten of Algemeene Maatregelen van Bestuur den arbeid betreffende, deed vervallen.

1 Mei 1912 verscheen het zeer uitvoerig verslag van de Commissie van Voorbereiding over de inmiddels gewijzigde Ontwerpen. De algemeene beraadslaging over de Ontwerpen nam een aanvang op 21 Mei 1912, 5 Juli 1912 aanvaardde de Kamer met 54 tegen 41 stemmen het Ontwerp-Radenwet. De Kamer stelde de behandeling van het Ontwerp-Ziektewet uit tot na de behandeling van het eveneens aanhangige Ontwerp-Invaliditeits- en Ouderdomsverzekering. 2 April 1913 hervatte zij pas de behandeling van het Ontwerp-Ziektewet. Op 25 April 1913 aanvaardde de Kamer ook het OntwerpZiektewet met 58 tegen 22 stemmen. 3 Juni d.a.v. nam de Eerste Kamer het Ontwerp-Raden- en het Ontwerp-Ziektewet met 24 tegen 12 stemmen aan. Ook het OntwerpInvaliditeits- en Ouderdomsverzekering werd op dien dag aanvaard. Den 5den Juni 1913 verschenen de Radenwet en de Ziektewet in de Staatsbladen 203 en 204.