is toegevoegd aan je favorieten.

Zegelwet 1917

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- 5 -

Art. 1

WET van 22 Maart 1917, S. n°. 244,

tot heffing van het recht van zegel,*

gewijzigd door de wetten van 23 Mei 1917, S. n°. 437, 27 Juni 1919, S. n». 432, 24 December 1921, S. n°. 1409 en 29 Juni 1925, S. n°. 308.

Wij WILHELMINA, bij de gbatie Gods, Koningin deb Nedeblanden, Pbinses van Obanje-Nassau, enz..

enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten :

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het tot aanvulling der Rijksmiddelen noodig is, de belasting, welke onder den naam van recht van zepel geheven wordt, nader te regelen en andere bepalingen vast te stellen ter verzekering van de heffing dier belasting;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze :

HOOFDSTUK I. Algemeene bepalingen. Art. 1. Onder den naam van zegelrecht wordt eene belasting geheven van

Bij missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken en van Waterstaat, Handel en Nijverheid aan de Gedeputeerde Staten der provinciën van 3/6 Maart 1906, n°. 1819, afd. B. B., zijn, naar aanleiding van een verzoek van den Minister van Financiën, de provinciale-, gemeente- en waterschapsbesturen uitgenoodigd, zich met vragen, betreffende o. a. de toepassing der Zegelwet, te wenden tot de ambtenaren in den dienst, de inspecteurs en de ontvangers en dus het vragen van inlichtingen rechtstreeks aan het