is toegevoegd aan je favorieten.

Vleeschkeuringswet S. 1919, no. 524

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 118 —

meenten bericht, onder welke voorwaarden (hierbij inbegrepen de kosten en onder deze ook bet salaris van nieuw aan te stellen en vermeerderd salaris van bestaand personeel inzonderheid van het hoofd van den dienst) zij genegen zou zijn tot samenwerking en tevens een ontwerp-verordening en ontwerp-instructies gebaseerd op die voorwaarden, aan bedoelde gemeenten doet toekomen; deze kunnen dan daaromtrent beslissen. Deze ontwerpen zouden dan in overleg met de betrokken Inspecteurs kunnen worden opgemaakt.

De bij de centrum-gemeente aangesloten gemeenten dragen jaarlijks een deel der kosten van den keuringsdienst bij, waarbij als maatst: f zou kunnen worden genomen o. a. de verhouding van het zielenaantal, bet aantal slachtingen of de meerdere kosten, die ten laste van de centrum-gemeente komen ten gevolge der aansluiting.

Mochten gemeentebesturen niet tot overeenstemming komen, dan zou ik het hoogelijk waardeeren indien Uw College uwe bemiddeling wilde verleenen om die overeenstemming tot stand te brengen.

Artikel 3 (Hoofd van dienst en keuringsveearts) en artikel 2 (Hulpkeurmeesters).

Met het oog op te maken processen-verbaal is dit artikel ontworpen, terwijl respectievelijk de artikelen 4 en 3 dezer instructies de uitoefening van de taak kunnen vergemakkelijken. . Artikel 15. (Hoofd van dienst.)

Hierbij is niet in de eerste plaats gedacht aan den keuringsdienst eener stad met openbaar slachthuis. Het spreekt toch wel haast van zelf, dat de verschillende bijkomende werkzaamheden van een omvangrijken keuringsdienst niet ae keuring betreffend, aan anderen dan aan het keuringspersoneel kunnen worden opgedragen, en dat de leiders van deze takken verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor hunne afdeeling. In kleine diensten nochtans, met eenvoudige administratie, zal alles in handen van de met de keuring belaste ambtenaren kunnen worden gelegd.

Artikel 17. (Hoofd van dienst.)

Met het oog op een te verkrijgen overzicht van de werkzaamheden en de resultaten vande vleeschkeuringswet; voor het verkrijgen