is toegevoegd aan je favorieten.

Warenwet S. 1919, No. 581

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 310 —

N°. 4. Natronloog (s.g. 1,47), welke buiten toetreding van het koolzuur der lucht wordt bewaard en waarvan 2 cm3 30—35 om3 van het onder 7 genoemde verdund zwavelzuur neutraliseeren.

N°. 5. Petroleumaether (Kpt. 40°— 60° c). Deze moet voldoen aan den volgenden eisch : Worden 50 cm3 gemengd met 10 g vaste paraffine en de petroleumaether op het kokende waterbad verdampt, dan mag de paraffine geen weegbare gewichtsvermeerdering ondergaan.

N°. 6. Een éAnprocentige phenolphtaleïneoplossing in neutralen verdunden spiritus.

N°. 7. Verdund zwavelzuur (s.g. 1,03), 25 cm3 zwavelzuur, s.g. 1,84, opgelost in water tot 1 liter.

LIJST VAN LITER VLOEISTOFFEN.

1/10 N, Keukenzout. Een oplossing in water, welke 5,85 g zuiver keukenzout per liter bevat.

1/10 N. loog. Een koolzuurvrije oplossing van kaliumhydroxyde of natriumhydroxyde in zooveel water, dat 25 om* der oplossing 25 cm8 1/10 N. oxaalzuur ter neutralisatie eischen.

1/10 N. zilver nitraat. Een oplossing in water, welke 16,99 g vooraf door voorzichtige smelting van water bevrijd zilvernitraat per liter bevat.

Behoort bij het Broodbesluit van 21 December 1925 'Staotsblid n=. 478).

Mij bekend, De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, koct-en.

Bbsouit vm den 26sten Juni 1926, S. 214, tot toepassing van de artikelen 14 en 15 der Warenwet (Staatsblad 1919, n°. 581) op azijn, zooals dit is gewijzigd bij bes'nit van 10 Mei 1927, S. 145. Wu WILHELMINA, enz. Op de voordracht van Onzen Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, van 4 Mei 1926, n°. 267 D, atd. Volksgezondheid ;

Gezien het advies der commissie, bedoeld in art. 17 der Warenwet (Staatsblad 1919, n°. 581);

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Warenwet 'Staa-sblad 1919, n°. 581);

Den Raad van State gehoord (advies van 8 Juni 1926. n°. 26):