Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

contracten al voor den import van slaven. Zoo'n contract heette een assiento de negro. Curacao was langen tijd het middelpunt van den slavenhandel, waarmede schatten werden verdiend, en die tevens gelegenheid bood om allerlei goederen op Spaansch-Amerika binnen te smokkelen. Deze voordeden wist Engeland tot zich te trekken. De slavenhandel steunde voortaan op een volkenrechtelijk en niet langer op een civiel contract Door het assiento-tractaat was het Engeland gelukt een eerste bres te schieten in het gehate Spaansche monopolie.

Men ziet dus, Engeland staat krachtens den vrede van Utrecht heel sterk tegenover Spanje en Frankrijk. Welke is op dat oogenblik de positie der Republiek? De Republiek nam in het begin der 18e eeuw niet meer die vooraanstaande positie in als gedurende de 17e eeuw. Het was toen reeds merkbaar, dat zij als groote handelsmogendheid haar einde naderde, een gevolg van gewijzigde machts- en economische verhoudingen. Op den duur kon de positie van den Nederlandschen staat, een klein land, dat grootendeels wereldhandel en wereldscheepvaart beheerschte, niet onbedreigd blijven. Zeer zeker hadden onze voorouders, dank zij hun goeden koopmansgeest en profiteerende van de gunstige ligging van ons land, het wereldverkeer aan zich weten te trekken, maar men mag niet uit het oog verliezen, dat de handelsgrootheid, die zij hebben weten te bereiken, voornamelijk steunde op de commercieele en industrieele achterlijkheid der volken, waarmede zij in handelsbetrekking stonden. Zoodra de omliggende volken door eene mercantilistische staatkunde zich emancipeeren, zelf hun industrieele producten gaan verwerken, zelf gaan deelnemen aan het ruilverkeer, vermindert onze buitenlandsche handel in omvang en beteekenis. Onmiddellijk na den Westphaalschen vrede, als de kleine Republiek als handelsmogendheid eene benijdenswaardige stelling inneemt onder de Europeesche Staten,

4

Sluiten