is toegevoegd aan je favorieten.

Simeloengoen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XII.

BOSCHWEZEN.

Door den sinds jaren door de bevolking gepleegde roofbouw en door de groote uitbreiding in de laatste jaren van de groot-cultures zijn de bosschen meer en meer teruggedrongen. Toch komen er zoowel in de gebergten als in de vlakten nog vele bosschen voor. Exploitatie daarvan op eenigszins groote schaal had vroeger niet plaats, daar het transport te bezwarend was bij gemis aan rivieren, die voor den afvoer gebruikt konden worden. Slechts in het Bandarsche werden kostbare houtsoorten weggekapt en ter markt gebracht.

Zoodra de dienst van het boschwezen werd ingesteld, begon deze de verschillende boschterreinen te verkennen en globaal op te meten, tengevolge waarvan ten slotte bij zelfbestuursbesluit de ondervolgende terreinen voor de instandhouding der bosschen werden gereserveerd:

a. Gebergtebosschen:

Simbolon .... 24360 H.A. I Poerba Tongah . . 202 H.A. Batoe Loteng . . . 29120 .. Tandoek Benoewa . 200

Anak-Anak ... 1100 .. Toevoeging Slanak

Mardjaroengdjoeng . 981 „ Anak 4400

Maroebe .... 280 „ Bolon 150 I

SlmatJik H20 „ Toevoeging Batoe

Singgalang .... 463 „ Loteng .... 4540

Sigiringgiring ... 493 „

b. Vlaktebosschen:

Bandar Betsy. . . 3400 H.A. I Bandar Tinggi II . 500 H.A. Bandar Tinggi I . 1000 .. | Tanah Djawa . . 20000

De bevolking mag vrij hout kappen voor eigen gebruik in de bosschen buiten de reserve gelegen. Wenscht ze hout aan te kappen om dat te verkoopen, dan heeft ze vergunning van het boschwezen noodig, waarvoor een retributie tegen

19