is toegevoegd aan uw favorieten.

Wet van den 9den april 1875, S. 67, zooals die wet is gewijzigd ..., tot regeling van de dienst en het gebruik der spoorwegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 117 —

op het tijdstip, waarop volgens de tarieven de iweghaling kan beginnen ;

b. bij zendingen, welke door de zorgen van de> bestuurders van den spoorwegdienst worden besteld, indien de bestelling heeft plaats gehad vóór den afloop van vorenvermelde termijnen, verlengd met den termijn, in artikel 70 voor de bestelling aangegeven ;

c. bij zendingen, van welker aankomst den geadresseerde schriftelijk kennis wordt gegeven, indien deze kennisgeving aan het postkantoor is bezorgd vóór den afloop van meergemelde termijnen, verlengd met zes uren, onderscheidenlijk bij snelvervoer drie uren, wor dende de tijd tusschen 10 uur des avonds en 8 uur des morgens bij het berekenen van deze verlenging buiten rekening gelaten.

§5. L De leveringstijd voor ijl-en vrachtgoederen is samengesteld uit den tijd voor het vervoer en dien voor de expeditie toegestaan ; die leveringstijd mag de volgende maxima niet overschrijden :

A. Voor ijlgoed:

a. tijd voor de expeditie : 1 etmaal; 6. tijd voor het vervoer: voor elke 300 kilometer of gedeelte van 300 kilometer : 1 etmaal.

B. Voor vrachtgoed:

o. tijd voor de expeditie: 2 etmalen ;

6. tijd voor het vervoer: voor de eerste 100 kilometer: 1 etmaal, en voor elke verdere 200 kilometer of gedeelte van 200 kilometer : 1 etmaal.

2. Wanneer het vervoer van eenen spoorweg op eenen anderen aansluitenden spoorweg overgaat, wordt de tijd voor het vervoer berekend naar den geheelen afstand tusschen het station van afzending en dat van bestemming.

3. De tijd voor expeditie wordt slechts eenmaal berekend, zonder daarbij het aantal der spoorwegen, waarover het vervoer loopt, in aanmerking te nemen.

4. De tijd van levering begint des middernachts na afstempeling van den vrachtbrief (zie artikel 48 en 4li), en hij is nagekomen, wanneer de goederen vóór dat de tijd is verstreken aan den geadresseerde of aan het lokaal, waar deze zijne zaken drijfc, of aan de personen door hem aangewezen, zijn be-