is toegevoegd aan uw favorieten.

Wet van den 2den Mei 1863, S. 50, zooals deze bij de wetten van 28 Juni 1876, S. 143, 25 April 1886, S. 64, 9 Mei 1890, S. 78, 28 mei 1901, S. 123, 22 Mei 1905, S. 141, 5 Juni 1905, S. 154, 27 Mei 1907, S. 128, 14 Juni 1909, S. 173, 15 December 1917, S. 700 en 28 April 1918, S. 267, is gewijzigd, houdende regeling van het Middelbaar Onderwijs met besluiten ter uitvoering, aanteekeningen en alphabetisch register

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'— 117 -

VAKKEN.

de aardrijkskunde

de geschiedenis

de Nederlandsche taal ....

de Fransche taal

de Engelsche taal

de Hoogduitsche taal I «%

». het hand- en rechtlijnig teekenen. j 5. • Hoogere burgerschool met 4-iariiren cursus

41/6 «V.

6%

VAKKEN.

i 3

o. de wiskunde

b. de beginselen van de theoretische en toegepaste mechanica, van de kennis van werktuigen en "van de technologie

c. de natuurkunde en hare voornaam- I

ste toepassingen .......

de scheikunde enhare voornaamste

toepassingen

e. de beginselen der delfstof-, aard-, plant- en dierkunde I

/. die der kosmographie

g. de gronden van de gemeente-, provinciale- en staatsinrichting van Nederland

h. staathuishoudkunde en de statistiek, inzonderheid van Nederland en van zijne koloniën en bezittingen in andere werelddeelen. .

i. de aardrijkskunde. ......

k. de geschiedenis

I. de Nederlandsche taal en letterkunde

m. de Fransche taal en letterkunde.

n. de Engelsche taal en letterkunde.

o. de Hoogdttitsche taal en letterkunde

p. de beginselen der handelswetenschappen, daaronder die der warenkennis en het boekhouden....

r. het hand- en rechtlijnig teekenen

13%

v6

6V. 6%

»%

6% 7%

SU