is toegevoegd aan uw favorieten.

De H. Franciscus van Assisië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

104

van toepassing is het woord wat de geschredschrïjver Salltjstius, 2000 jaar geleden schreef over Catilina, een der eersten van hen: veel woorden, - weinig wijsheid. !}* Figuren echter, die in de wereldgeschiedenis een zekere rol' spelen en wier gebied van werkzaamheid zich verre buiten Italië uitstrekt, omdat zij zoo vaak weerspiegelen of in zich opnamen wat in een groot deel der menschheid leeft. Hebben wij niet nog in onzen tijd [(het is een halve eeuw geleden) een garibaldi als een held en overwinner Europa zien rondtrekken, omdat hij uiting gaf aan den haat welke destijds zoovelen koesterden tegen den Paus en de Katholieke Kerk. En hoe kort is het geleden dat Gabrielle d'Annunzio, een vrij pover dichter, door een deel van Europa tot de wolken is verheven, omdat hij met een geweldigen vloed van woorden uitdrukking gaf aan de vijandschap jegens Duitschland die daar leefde in Italië, en het mee in het geweer riep óm een bondgenootschap van dertig jaar te verscheuren en dien bondgenoot in den rug aan te vallen.

Ei- gaat van die oude bakermat der beschaving van Europa nog vaak een wonderbaarlijke betoovering uit, aoowel ten goede als ten kwade.

Bresda was eene dier talrijke steden, waar omstreeks iioo de gemeente hare vrijheden van haar bisschop, tevens den landvorst, trachtte te verkrijgen; hetgeen niet steeds in der minne ging, doch tot voortdurende botsingen leidde. Arnold, na voltooiing zijner studiën te Parijs, in zijn vaderstad teruggekeerd, werd priester gewijd en reeds spoedig om de reinheid zijner zeden, zijn geest van armoede en versterving, zijn wijsheid,'' tijn kennis en zijn welsprekendheid tot proost van een klooster van reguliere kanunnikeh gekozen. Hij werd een man van invloed en gezag en genoot het vertrouwen van zijn Bisschop, die in hem een krachtigen steun vond bij

1) Satis eloquentie, sapientuE paruin.