is toegevoegd aan je favorieten.

Toelichting tot de maskerade te houden op 1 juli 1914, bij gelegenheid van het 60ste lustrum van het Groningsch Studentencorps "Vindicat atque polit"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I.

AANLEIDING

TOT DEN

Munsterschen Vrede.

EN sprong van meer dan honderd jaar achterwaarts moet LlilsllT men maken, wil men eenigszins de beteekenis leeren fe^g-gji kennen van den vrede, in Munster en in het dicht daarbij gelegen plaatsje Osnabrück gesloten; tot den dag waarop, in het jaar 1517, Luther aan de Wittenbergsche kerk zijn stellingen aansloeg, moet men teruggaan, zoo men van de tallooze twisten en oorlogen, waaraan die vrede van 1648 een einde maakte, naast velerlei uiterlijke aanleiding ook de gemeenschap- ' pelijke diepste oorzaak wenscht te bevatten.

Geweldig is in geheel Europa de invloed geweest van de ideeën, verkondigd in de stellingen van den Wittenbergschen hoogleeraar; geweldig bovenal, doordien die ideeën niet slechts hebben beheerscht het terrein, van nature voor haar aangewezen, n.1. dat van het subjectieve geloofsleven; maar doordien tevens de politiek zich de "scheiding, door de reformatie in de gemoederen ontstaan, heeft ten nutte gemaakt, en zoodoende zeer groote staatkundige en sociale belangen met deze godsdienstige beweging zijn in verband gebracht. Wie Duitschland ziet zóó, als het gedurende den 30-jarigen oorlog door eigen vorsten en veldheeren, alle even begeerig naar machtsuitbreiding, wordt ondermijnd, wie bedenkt hoe in dienzelfden oorlog het katholieke Frankrijk onder leiding van een kardinaal in naam van het protestantisme dat duitsche Rijk nog verder tracht uit te mergelen, beseft, hoezeer de beweging van een theologische een maatschap-