Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

122

•_ .<3. de Maatschappij tot Exploitatie der Steerüroleinnijnen Laura & Vereeniging, gevestigd te Brussel.

4. de Aken-Maastrichtsche Spoorweg-Maatschappij, gevestigd te Maastricht, exploitante van de Domaniale Steenkolenmijnen te Kerkrade,

5. de Naamlooze Vennootschap der Nederlandsché Steenkolenmijnen Willem-Sophia, gevestigd te Brussel,

hierna te noemen de werkgevers, eenerzijds, en de Vereenigingen:

1. Algemeene Bond van Christelijke Mijnwerkers in Nederland, gevestigd te Heerlen,

2. Algemeene Nederlandsché Mijnwerkersbond, gevestigd te Heerlen,

3. Protestantsch-Christehjke Mijnwerkersbond, gevestigd te Heerlen,

4. Neutrale Mijnwerkersbond, gevestigd te Kerkrade, hierna te noemen de vakvereenigingen, anderzijds,

is de volgende collectieve arbeidsovereenkomst aangegaan.

Art. 1. L Deze overeenkomst geldt voor alle door de werkgevers beheerde mijnen en heeft betrekking op den arbeid zoowel op de boven- als in de ondergrondsche werken.

2. Overeenkomsten, welke in strijd zijn met de bepalingen van deze overeenkomst, mogen niet worden afgesloten.

3. De werkgevers zijn gehouden te zorgen, dat de arbeidsvoorwaarden voor de arbeiders, in dienst van een geregeld in het bedrijf werkzamen aannemer, met de bepalingen dezer overeenkomst in overeenstemming zijn.

4. Aan iederen arbeider in dienst van een der werkgevers, wordt een afdruk van deze overeenkomst uitgereikt.

Bijzondere bepalingen voor de ondergrondsche arbeiders.

Arbeidsduur.

Art. 2. 1. De gewone verblijftijd der arbeiders in de ondergrondsche werken bedraagt acht uur per etmaal.

2. In afwijking hiervan bedraagt voor alle arbeiders, die niet volgens dienstrooster werken, de gewone verblijftijd ze» uur

a. op de Zaterdagen,

Sluiten