is toegevoegd aan uw favorieten.

De geschiedenis en de beginselen der Hollandsche politieke partijen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

116

tratie (1912), om met kracht de Rechtsche koalitie te kunnen bestrijden. Evenals de koalitie hadden zij een gemeenschappelijk program, waarin zij elkaar alle wat hadden toegegeven, b.v. de vrije liberalen stemden toe in den eisch der vrijzinnig-demokraten, dat er algemeen mannenkiesrecht zou komen, maar de vrijz.-dem. gaven aan de vrije lib. toe, dat er nog niet dadelijk naar vrouwenkiesrecht zou worden gestreefd, als zij aan de regeering kwamen.

Daar het ministerie-Heemskerk vele rechtsche kiezers teleurgesteld had, doordat het zoo weinig aan Christelijke wetgeving had gedaan, en daar de S. D. A. P. door een meer gematigde politiek veel aanhangers had gewonnen, was het gevolg van de verkiezingen van 1913 werkelijk, dat de rechterzijde het verloor en maar 45 zetels kreeg, zoodat het ministerie-Heemskerk zich genoodzaakt zag om af te treden. Over het ministerie-Cort v.d. Linden, dat toen optrad, zullen wij in de volgende hoofdstukken spreken. Wij willen er nu alleen maar op wijzen, dat de vaak heftige politieke strijd tusschen de jaren 1901 en 1913, en de weinige belangrijke wetten die in dien tijd tot stand zijn gekomen, het Nederlandsche volk zeer hebben vermoeid en teleurgesteld; men ging verlangen naar een einde van den antithese-strijd en kreeg genoeg van de politiek; men vond dat er te veel gepraat en te weinig gehandeld werd in de Staten-Generaal, en dat al die kleine zwakke partijen den toestand niet konden verbeteren. Dit is zeker wel een der redenen geweest, waarom de arbeiders hoe langer hoe meer vertrouwen gingen stellen in de krachtig groeiende S. D. A. P., die zoo onvermoeid voor hun belangen opkwr.m.