Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5

het leven geroepen. Daarop kom ik ook nog wel eens terug.

Maar er is nog iets en daarop is op meesterlijke wjjze gewezen door Mr. C. W. Star Busmann in zijne rede over „Doelmatigheid in rechtswetenschap en rechtspleging" uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Hetgeen hij zeide, laat ik hier woordelijk volgen, omdat eene ernstige fout van zoo gezaghebbende zijde wordt aan de kaak gesteld. Hij zeide n.1.:

„Genoeg voor een vluchtigen blik op de werkwijze des wetgevers, om gewaar te worden, hoezeer hij uit is op practisch „bruikbare beslissingen en op het scheppen van harmonie in „den strijd der belangen. Hat bij ook, zal hij niet te kort „schieten, zich moet richten naar de heerschende opvattingen „inzake de grondbeginselen der moraal, merkte ik reeds op. „Stellig is dit in een der bepalingen der nieuwe Zegelwet van „dit jaar uit het oog verloren. Ik bedoel het al bijna berucht „geworden voorschrift, waarin de houder eener ongezegelde „kwitantie van zegelboete wordt vrijgesteld, mits hij, binnen een „maand na de ontvangst daarvan, aangifte doet bij ,,'s Rijks „„ambtenaar" van de door den onderteekenaar waarlijk niet „te eigen voordeele begane overtreding. Dat een dergelijke „bepaling niet door het rechtbewustzijn der natie kan worden „geschraagd, is zonder meer duidelijk.

Deze hoogleeraar neemt dus geen blad voor den mond.

Daar, tengevolge van de verschillende ministerieele beslissingen de wet dreigt te ontaarden in eene belasting op futiliteiten en op woorden, waardoor de oude Fransche Wet op de Registratie ons zoo veel jaren heeft gekweld, ons belast en op ons drukt door meeningen, waarschijnlijk wel geuit met het oog gericht op de leege schatkist, is het zaak zich aan te sluiten bij den Utrechtschen Hoogleeraar, niet stil te berusten, omdat het toch de moeite niet loont, doch, waar het pas geeft, woorden van protest te laten hooren. Ook de Accountants, die vaak daarvan iets zien, kunnen nuttig werk verrichten om te voorkomen dat de nieuwe zegelwet ons eene kwelling wordt, die we in het geheel niet kunnen gebruiken, waar komende tijden ons belang

Sluiten