is toegevoegd aan uw favorieten.

De Distributiewet 1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. Aanwijzing en distributie van Regeeringsgoederen. 91

2.

CIRCULAIRE van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel van 19 September 1916, betreffende distributie van Regeeringsgoederen, speciaal van uit centrum-gemeenten, aan de Gemeentebesturen (Staatscourant no. 221.)

Ik heb de eer U mede te deelen, dat de distributie der door mij krachtens artikel 1 der Distributiewet 1916 aangewezen artikelen, uitgezonderd ongebuild tarwemeel, rogge en varkensvleesch, waarvan de distributie reeds volgens de wet geschiedt, zal aanvangen op 1 October. De aanwijzing in mijne beschikking dd. 9 September 11. (circulaire no. 72235) *) had plaats, opdat de gemeentebesturen de benoodigde hoeveelheden tijdig kunnen opgeven en hunne maatregelen voor de plaatselijke distributie kunnen treffen.

De distributieregelingen en de prijszettingen voor de verschillende artikelen zullen binnenkort worden vastgesteld en voor zoover noodig aan TJ medegedeeld.

Waar door de vergadering, bestaande uit de gemeentebesturen der drie grootste steden en het bestuur van de Vereeniging van Nederlandsche gemeenten, mij werd verzocht zooveel mogelijk in zake distributie en prijszetting leiding te geven, naar welke leiding de gemeentebesturen ter wille van de uniformiteit zich zouden richten, zullen door mij, naast de maximumprijzen van artikel 2 der Distributiewet 1916 en de inkoopprijzen van artikel 3 dier wet, ook de verkoopprijzen, bedoeld in artikel 3, worden aangegeven.

Bij den verkoop van die artikelen, ten aanzien van welke een nadeelig verschil tusschen in- en verkoop bestaat en dus krachtens art. 3, sub 2, van gemeentewege Vio van het nadeelig saldo moet worden betaald, zullen voor die gemeenten, waar door bewoners van naburige plaatsen inkoopen worden gedaan, moeilijkheden kunnen ontstaan, aangezien aldus uit de gemeentekas wordt betaald over wat door inwoners van andere gemeenten wordt geconsumeerd.

Deze moeilijkheden dienen m. i. dadelijk onder de oogen te worden gezien en zoo mogelijk te worden ondervangen. Daarom adviseer ik gemeentebesturen van centrum-gemeenten, waaronder "ik versta marktplaatsen, of gemeenten van waaruit de omgeving hare levensmiddelen gewoonlijk betrekt, met de gemeentebesturen der omliggende gemeenten in overleg te treden om tot eene voor beide partijen bevredigende regeling te geraken.

1) In deze rubriek afgedrukt onder no. 1. (H.)