Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

vergadering te houden met bestaande en eventueel nog te vormen buurtcommissies om gezamenlijk eenige feestelijkheden te organiseeren, die tijdens de landbouwweek zouden plaats hebben.

Verschillende commissies zegden hun steun toe, waardoor de plannen definitief konden worden vastgelegd, en werd besloten behalve versiering van de stad ook een optocht te formeeren.

Dat deze optocht een der voornaamste attracties zou zijn was aldra zeker, immers toch had de Kunstkring „Het Zuiden" haar steun toegezegd en werd dit gedeelte van het feest derhalve op artistieke wijze voorbereid.

De Vereeniging „Vlissingen Vooruit" had besloten tijdens de landbouwweek eene huisvlijttentoonstelling te houden, terwijl de Koninklijke Scherpschuttersvereeniging „Vlissingen" eene Provinciale schietwedstrijd zou organiseeren.

Intusschen stond de tijd niet stil; nijvere handen hadden bewerkstelligd dat de tentoonstelling weldra gereed zou zijn.

Alles werkte hiertoe mee, het weer was bizonder gunstig er was blijkbaar niets in den weg en iedereen had moed op de feestelijkheden.

Hoe werden echter op Zaterdag den 9en September d.j. die schoone verwachtingen verijdeld.

De lucht betrok, de regen kletterde neer, teleurstelling scheen op handen te zijn en toen den 10en September een storm opstak, werd menig hard benepen over het lot van tentenstad en de versiering in onze gemeente.

Den geheelen nacht hield de storm aan, de elementen woedden en spotten met de menschelijke belangen; het werk der vernieling werd verricht, nog vlugger dan menschenhanden de verrijzing hadden tot stand gebracht

De storm had het landbouwterrein herschapen in een chaos, de aanblik bij zoo'n vernieling was bedroevend, de vele werkzaamheden, waaraan weken achtereen met noesten vlijt was gearbeid, waren in dien korten tijd dat de storm heeft gewoed voor meer dan de helft verwoest.

De palen waarmede de tenten waren opgezet, waren in stukken gebroken, de zeilen van verschillende tenten aan

Sluiten