is toegevoegd aan uw favorieten.

Aangename uren : leesboek voor gymnasia, hoogere burgerscholen, kweek- en normaalscholen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

106

Hadt gij toen kunnen vliegen, Wat zoudt gij op een, twee, drij, Ontsnapt zijn uit uwen hemel, Om te komen deelen met mij!

Want gij weet het wel, geen lekkers En smaakt me, dat gij niet deelt; Geen speelgoed maakt me blijde, Als broerken niet medespeelt.

Mijn broerken, ach! mijn broerken! Waarom toch gingt gij heen? Waarom toch liet ge uw broerken Op eens zoo droef alleen?

Wij sliepen in ons beddeken Zoo warm te zamen; en nu — Zoo koud is 't in ons beddeken, Waar ik altijd droom van u!

Mijn broerken, och! kom weder! Of, zoo men dat nimmer gedoogt, Vraagt Jezuken, of ge mij dan Naar den hemel ook halen moogt!

Jan van Beers.

Gedichten. Amsterdam, Uitgevers-Jlaatschappfl „ElseTier.'