is toegevoegd aan je favorieten.

De weg ter wijsheid volgens de serafijnsche Moeder Teresia

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

298

Heer eens tot haar sprak: „Dochter, de gehoorzaamheid geeft krachten ! „Wanneer de eerste Carmelitessen volgens 't getuigenis der H. Hervormster zelve de onderwerping in zulk een heldhaftigen graad beoefenden, dan was dit vooral te danken aan 't voorbeeld harer H. Moeder.

De eerbiedwaardige Anna van Jezus getuigt van haar : „Wanneer wij ons op reis begaven, wilde onze H. Moeder niet, dat wij zonder oversten waren. Wij hadden niet altijd kloosterlingen bij ons, maar dikwijls andere geestelijken of vrome leeken, die ons van tijd tot tijd vergezelden. Bij 't vertrek zeide zij op beminnehjken toon: „Laten wij een der aanwezigen tot overste verkiezen en wij allen zullen hem gehoorzamen". Was dit geschied, dan gehoorzaamde zij en droeg zorg, dat wij ons met dezelfde nauwgezetheid aan den gekozene onderwierpen, alsof hij onze overste was.

Nauwelijks was de priorin in de nieuwe stichtingen benoemd, of zij legde haar ambt als overste neder en weigerde in 't koor ook slechts een enkel maal 't teeken te geven. Was de priorin afwezig en verzocht men er haar om, dan gaf zij ten antwoord : „Laat de onderpriorin 't doen. Ik ben aan u gelijk". En zij gedroeg zich ook evenals de anderen zoowel met betrekking tot haar titel als stichteres, als bij andere gelegenheden. Zij deed niets dan de bijzondere aangelegenheden in orde brengen, die haar door de gehoorzaamheid waren opgedragen.

Om in de huizen, waar zij op haar doorreis vertoefde, de weldaad der gehoorzaamheid te kunnen genieten, gaf zij de voorkeur aan kloosters eener andere orde. Zoodra zij den drempel overschreden had, gehoorzaamde zij aan de overste. Eens kwamen zij op de reis naar Veas in een klooster van klopjes onzer orde te Fontiberos zoo ziek aan, dat zij zich spoedig naar haar kamer moest begeven. Wij, haar reisgezellinnen, werden buitengewoon goed onthaald. Wij verzetten ons daar tegen. De priorin van dit klooster, waar men dezen verzachten regel volgde, stelde onze Moeder hiervan in kennis en verzocht haar, ons door de gehoorzaamheid daartoe te verplichten. Toen Moeder vernam, dat wij zulk een fout begaan en niet