Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

492

en Athos nam een peinzende uitdrukking aan; „die zonderlinge hef de voor een zevenjarig meisje zou hem eenmaal zeer ongelukkig kunnen maken, mevrouw. Men gaat vechten in Vlaanderen en ik zend hem daarheen."

„Maar als hij terugkeert, zult gij hem tot mij sturen, niet waar ? Ik zal hem van een harnas tegen hefde voorzien."

„Helaas! mevrouw," antwoordde Athos. „Het gaat thans met hefde als met den oorlog; beide kunnen het zonder harnas doen."

Op dat oogenbhk trad Raoul binnen. Hij kwam den graaf en de hertogin verwittigen van graaf de Guiche, zijn vriend, te hebben vernomen, dat de intocht des konings, der koningin en van den minister op den volgenden dag was bepaald.

En, inderdaad, den volgenden dag, bij zonsopgang, maakte het hof zich gereed Saint-Germain te verlaten. De koningin had den vorigen avond d'Artagnan doen ontbieden.

„Mijnheer," sprak zij, „men verzekert mij, dat .Parijs onrustig is. Ik koester eenige vrees voor den koning. Blijf voortdurend aan het rechter portier, naast het rijtuig."

„Uwe Majesteit kan gerust wezen," antwoordde d'Artagnan, „ik blijf borg voor den koning."

En de koningin groetende, verwijderde hij zich.

Nadat hij de vorstin had verlaten, kwam Bernouin d'Artagnan verwittigen, dat de kardinaal hem over een zaak van belang wenschte te spreken. Hij begaf zich onverwijld tot Mazarin.

„Mijnheer," zeide deze, „men spreekt over onlusten te Parijs. Ik zal aan de linkerzijde des konings zitten en, aangezien ik vooral het mikpunt der kwaadwilligen zal zijn, verzoek ik u aan het linkerportier der koets te blijven rijden."

„Uwe Eminentie stelle zich gerust," antwoordde d'Artagnan, „men zal geen haar van uw hoofd doen vallen."

„Drommels!" dacht hij, toen hij zich weder in de wachtkamer bevond, „hoe zal ik mij daaruit redden ? Ik kan toch niet gelijktijdig aan het rechter- en linkerportier zijn;

Sluiten