is toegevoegd aan uw favorieten.

Oudnoorsch handboek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 177—78

De Consonanten.

101

Tallen tusschen consonant en w: go. arka(zna), on. gr, g. grvar,

«pïjT.

3. 1. Intervocalisch is in de verbinding hw na langen klinker w vroeg weggevallen; h valt daarna volgens § 176, 2 weg: go. leikan, oern. Hëhwan, ozw. Ua, wno. Ijd. go. neka, on. nrf-.

2. Ha korten klinker is hw bewaard tot na de syncope van a en i na korte stamsyllabe. Daarop is intervocalisch eerst w, daarna h (of beide te gelijker tijd) verloren; de voorafgaande klinker onderging daarbij verlenging go. saikan, ozw. sêa, sta, wno. sjd. go. akos, oern. *ahwo~R > *aaR>dr. Voor consonanten en aan het einde werd hw toen w onder verlenging van den voorafgaanden klinker. Deze w is na palatale vocalen gevocaliseerd: go. aika-(tundi), oern. n. s. *ehwaR > *ehwR > *ëwR ~>jór, 'paard'. Zoo aces. *ehwa>jó. (iu inscriptie van Boes). Vgl. § 171 aanm. 1. Zie Arkiv 32, 187 vv.

Aanm. 1. In den n. s. ahwu, go. aha is v> reeds vroeger voor u weggevallen. Uit *ahu werd q (§ 99).

Aanm. 2. Over de waarde der » in *ehv>R zie § 171 aanm. 1. 3.

g en y.

§ 178. 1. Germ. spirantische y is reeds vroeg oern. — misschien zelfs eerder — tot explosieve g geworden na jj. (Oergerm. § 143, 3). Deze uitspraak blijkt uit de onder 2 besproken verscherping.

2. Aan het einde is g na n, verscherpt in de periode tusschen de apocope van sedert ide. tijd aan het slot staande d, ë en die van oorspronkelijk gedekte a en van u uit ö. nje wordt dan kk volgens § 212: 2e s. imp. sprikk (in plaats van *sprekk volgens § 72) uit *sprinjc < *sprin>g < *sprinigë. Ie s. praet sprakk < *spranga. Maar n. s. stgng, 'stang' < *stan^u < *stangö. 2e s. imp. syng < *sirygw < *singwe. n. s. ping < *pinga(m).

Aanm. 1. Uit de schrijfwijze * met weglating van g in onde oern. inscripties (§ 209 aanm. 1) kan men niet afleiden, dat g na n verstomd was, want in jongere inscripties wordt zij geschreven, en bovendien bewijst de jongere verscherping, dat^ niet was afgevallen. De genoemde schrijfwijze is een graphisch