Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tankelijn:

Daarvoor zult ge aan mijn rechterzijde zitten. Gij, Imams, zijt I toch maat groote heelmeesters! Ik bid u, drijf mij de pin door I de middelste der drie overdwarsche levenslijnen mijner handen, | en spaar de beenderkens.

Zoraster:

Komt dan mee onder het licht in den bracht en ik zal de merk; teekenen van den Kruisdood overtuigend op u afschrijven.

(Zoraster gaat vooruit in den bracht, om zich gereed te maken).

TOONEEL VII.

Tankelijn:

| Moge het de wereld even hard overtuigen als het mij dat doet.

Manasse: Amen!

Tankelijn:

Zeg wel: „amenl" schelm 1 En — hebt ge mij de negen-en I negentig namen van Allah in de stad kunnen inslaan, opdat ik ze ketenen kan in mijn vertoogen ?

Manasse:

I Ja Heer, Heer der Waereld, Ondoorgrondelijke Schepper, Onverwoestelijk Goede Onderhouder des Heelals, Nooit Volprezene....

Tankei ij n: (tot Everwacher).

I Gij kent die opsnijerijen— Hoort zoo'n Hafiz, zoo'n Koranpatel I Houdt op, man, dat kan ik voorloopig zelf ook nog

wel 1 •

Sluiten