Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men antwoordde: „Ja" — „Is het de corregidor (46) 7" Wederom luidde het antwoord bevestigend. Ik knielde en zeide: „Heer, het is.in uwe macht om mij bij te staan, het mij aangedane onrecht te wreken en het algemeen belang van grooten dienst te zijn, wees zoo goed van mij een paar woorden aan te hooren, die ik u onder vier oogen heb mede te deelen, als u een goede vangst wenscht te doen." De corregidor scheidde zich van zijn volgelingen, waarvan sommigen het gevest hunner degens omklemden, anderen hunne staven (47) gereed hielden, en ik zei tot hem: „Heer, van Sevilla gekomen, vervolg ik zes van de grootste misdadigers van de wereld, allen dieven en moordenaars; onder hen is er een, die mijne moeder en mijn broeder uit roofzucht heeft gedood, hetgeen van hem bewezen is. Zij zijn vergezeld, zooals ik hem heb hooren zeggen, van een franschen spion en ik vermoed, naar wat ik van hem heb gehoord, dat hij is gezonden — en mijn stem werd fluisterend — door Antonio Pérez (48). Dit hoorende maakte de corregidor een sprong in de lucht en zei: „Waar zijn ze?" „Heer, in een pubhek huis; wil niet dralen, Heer! de zielen van mijne moeder en van mijn broeder zullen het u vergelden door haar voorspraak, en de koning zal u beloonen." „Neen, wij zullen geen tijd verhezen, volgt mij allen, geef me mijn schild." Hem ter zijde trekkend, zei ik tot hem: „Heer, de zaak zal mislukken, als u zóó doet, vóór alles is het noodzakelijk dat allen binnenkomen zonder degens en een voor een, want al die booswichten zijn in hun kamers en hebben pistolen en als ze mannen met degens zien binnenkomen, zullen ze, wetend dat alleen dienaren van het gerecht die mogen

Sluiten