Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woorden: „Osuna dwaalde, toen hij meende dat zijn goed geweten even zooveel waarde had als alle tegen hem ingebrachte getuigenissen, en toen hij uitging van de gedachte dat de waarde en de grootte van de door hem bewezen diensten een voldoende tegenwicht waren bij iederen aanvalop zijnpersoon. Daarom versmaadde hij met de grootste beslistheid zich tegen die aantijgingen te verdedigen en verachtte hij eene dergelijke beschuldiging. Aangezien echter de wetten noch de rechtbanken het geweten tot richtsnoer hebben, zag de hertog zich weerloos en verlaten tegenover de hem bedreigende aanklachten."

De jaren 1620 —1623, die Quevedo in onvrijwillige afzondering verbleef op zijn landgoed La Torre de Juan Abad, maakte hij zich ten nutte met diepgaande studie en letterkundigen arbeid. Behalve de zooeven gemelde: „groote annalen van veertien dagen" schreef hij in die periode: „ Het leven van den heiligen Thomas van f^illanueva", „Politiek van Goden Regeering van Christus", „Commentaar op den brief van Koning Ferdinand", en „De in verval zónde wereld en de grillen van den tijd in de jaren 1613.—1620", geschriften deels vol ernst, deels vol geest en humor, en waarvan de inhoud grootendeels van blijvende waarde is.

„Het leven van den heiligen Thomas van Vdlanueva" verscheen 18 September 1620 in druk, het was het eerste geschrift van Quevedo dat op die wijze werd gepubhceerd, zijn vorige werken waren door afschriften verveelvuldigd. Het behandelt de legende van genoemden heilige en is opgedragen aan Phihps III. Door velen wordt dit boekje een meesterwerk genoemd. Ticknor in zijn vroeger reeds gemelde History of Spanish literature, zegt daarvan: „Een boekje dat de strengste protestant" (de

Sluiten