Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en geleid had. Elke revolutie in vooruitstrevenden zin, berust op revolutionnaire bewustwording, d.w.z. op het bewustzijn van den eigen tijd, dat zich aan de traditie te ontworstelen heeft

In dit opzicht heeft nu het Slavische op het germaansche ras den voorsprong gedaan die men er, dank zijn natuurlijke begaafdheid, die in het laatst der 19e eeuw bijzonder aan het licht trad, van verwachten mocht.

Terwijl tot op heden toe, ondanks al zijn geleerdheid en organisatorische kracht, in Duitschland de jonker-kaste regeert, het militair bevel blindelings gehoorzaamd wordt en een klein groepje al-duitsche tyrannen de beter gezinde meerderheid het zwijgen oplegt, heeft het Slavische ras zijn juk afgeworpen en de republiek uitgeroepen; en dit onder omstandigheden, die telkens deze grootsche poging met mislukking bedreigen.

De stoot door de Russische revolutie gegeven blijkt hiermede te zijn opgeweld uit de diepste levenskolken van het russische ras. Van deze omwenteling is de invloed niet meer te vernietigen.

Met haar is de ontwaking en het verzet der volkeren tegen den oorlog en het imperialisme dat hem opriep, ingeluid. De bedriegehjke leuze van den Amerikaanschen president, die met woorden het pacifisme belijdt, maar met de daad zijn volk den dienstplicht oplegt en de bewapening opvoert tot een duizelingwekkende hoogte omdat hij met den windwijzer der imperialistische belangenupolitiek mede-draait, deze quasi pacifistische en democratische leuzen verhezen bij den dag aan realiteit. Met elke schrede verder die gezet wordt op het wereldoorlogspad, dat zich niet langer bepaalt tot een worsteling tuschen naties, maar den oorlog tusschen werelddeelen in uitzicht stelt, nadert het internationaal verzet der volkeren, de wereldrevolutie, die haar rechtmatigheid door de barbaarsche gruwelen van het wereldmilitarisme verzekerd weet Vvelnu, om deze revolutie, die rechtvaardig is, den zedelijken steun te verzekeren, die haar toekomt en die alleen haar leiden kan in de banen eener grootsche en bestendige wereldhervorming, moeten menschen uit alle landen, van alle rangen, uit alle standen tot het bewustzijn worden gebracht: dat de goden voor welken zij gebogen hebben in dezen rampzaligen tijd, valsche goden zijn; moeten zij den wereldoorlog leeren zien als het geweldig en ontzaglijk gebeuren, waarin het drama der godenschemering, de oplossing

Sluiten