Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mogenden aan den Koning eene Nominatie aanbieden van twee Personen voor iedere der te vervullende plaatsen.

De Departementale Vergadering van ieder Departement zal op gelijke wijze eene Nominatie van twee Personen aanbieden; de Koning zal uit de aangebodene, personen de keuze doen.

3. De tegenwoordige Raadpensionaris zal den Titul nemen van President van Hun Hoog Mogenden, en aldus zijn leven lang blijven fungeeren.

De keuze van zijne Opvolgers zal geschieden op de wijze bij de Constitutie van den Jare 1805 vastgesteld.

4. Het Wetgevend Ligchaam zal buiten deszelfs midden een Griffier met meerderheid van stemmen benoemen.

5. Het Wetgevend Ligchaam zal gewoonlijk vergaderen tweemaal in 't jaar, te weten van den 15 April j tot den 1 Junij, en van den 15 November tot den 15 Januarij, hetzelve kan buitengewoon door den Koning worden zamen geroepen.

Op den 15 November van ieder Jaar, zal 't oudste vijfde gedeelte der Leden, 't Wetgevend Ligchaam uitmakende, aftreden; de eerste aftreding zal plaats hebben den 15 November 1807, en voor ditmaal zal 't I*t de eerste aftredingen bepalen; de aftredende Leden zijn altijd weder verkiesbaar.

VIJFDE AFDEELLNG. Van de Regterlijke Macht. 1. De Regterlijke inrichtingen, zoo als dezelve bij del Constitutie van den jare 1805 zijn vastgesteld, zullen bewaard blijven. <> r»a Vnnino' *n.l met. bfitrekkiner tot de refftemike

. .j...< _lï?J. TJ t. „„ „Ho Aa marrt wellrfl ■

aan den Raadpensionaris zijn toegekend bij; * 49ste,, 51ste, 56ste, 79ste, 81ste, en 87ste Artikelen van dei Constitutie van den jare 1805. ]

3. Alles wat betrekking heeft tot de uitoefening der: Crimineele Justitie en Militaire zaken, zal bijzonderlijk f door eene nadere Wet bepaald worden.

Sluiten