is toegevoegd aan uw favorieten.

De geschiedschrijver en rechtsgeleerde Dr. Arend van Slichtenhorst en zijn vader Brant van Slichtenhorst, stichter van Albany, hoofdstad van den staat New -York

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze Vari Slichtenhorsten zullen van hetzelfde geslacht zijn als Elbert Henricks van Slichtenhorst, die in 1614 genoemd wordt 1). Beiden zullen van het goed Hambroek in Slichtenhorst afkomstig zijn, afstammelingen van Willem Henricks, die het goed + 1560 bewoonde, evenals Antonius Hambroek 2), de zendeling op Formosa in het jaar 1661. Deze Van Shchtenhorsten waren niet van gelijken oorsprong als Arend van Slichtenhorst. Zeker is het, dat Herman en Brant Aerts, de gezamenlijke bezitters van het eenige goed, dat in 1400 bij eene opsomming der hoorige goederen van de abdij Elten de bijvoeging: „op Sluenhorst" verkreeg, alleszins gerechtigd waren den naam Van Slichtenhorst aan te nemen.

Een kaartje van de gemeente Nykerk, waarin oude namen gesteld zijn, moge hier de ligging van de hoeve ten opzichte van de omgeving aanwijzen. Een plattegrond der hoeve naar den kadastralen legger van heden laat duidelijk de begrenzing zien ten noorden van den Slichtenhorster weg tot de Broekbeek, die langs het nu verdwenen Hambroek vloeide, verder de in de breedte loopende Breede of Slichtenhorsterbeek bij de oude veengronden naar de zijde van de Laak, waarmede Arend van Slichtenhorst aanvangt —■ zie Tooneel des Lands, blz. 3 — als hij de grenzen van Gelderland gaat beschrijven.

Verder zij hier medegedeeld, dat de twee afbeeldingen naar aquarellen van F. Kragt te Nykerk de voorzijde van het huis en den Slichtenhorster weg weergeven, den laatste, zooals hij zich in 1909 vertoonde van een bij Oteler gelegen punt, waarvan men gebouwen ziet en dat van Aert-Brantsgoed — het voorvaderlijke goed der Van Slichtenhorsten — door de hoeve Twiller gescheiden is. Sedert zijn eenige boomen geveld en is de weg beklinkerd.

Oteler behoorde in 1650 mede aan den te Nykerk gevestigden rechtsgeleerde Dr. Claes van Steenier, gehuwd met Brinck van Oldenbarnevelt; Twiller was destijds in bezit van Gosen Geurtsz van Twiller, die in 1659 op ouderen leeftijd naar Nieuw-Nederland zou vertrekken 3). Het ten oosten van Aert-Brantsgoed gelegen Broekhuizen zou later langen tijd als bezitting van het

1) Register van Hoorige goederen no. i, 1237, fol. 096.

a) Volgens Valentyn was Antonius Hambroek te Rotterdam geboren; de Biographie van Van der Aa noemt het jaar 1605 of 1606 als zijn geboortejaar. In de doopboeken aldaar komt zijn naam niet voor, wel echter in het trouwboek te Rotterdam, waarin staat:

„Antonius Corneli Hambroeck, Dienaer des H. Evangelii in de gemeente te Schipluie, met Anna Vincenten Moy, jonge dr., geboortich van Leyden, woont op de Buttersloot. Getrout ien Junii 163a". Hij vertrok als predikant naar Oost-Indie en kwam n October 1647 te Batavia. Het volgende jaar naar Formosa beroepen, werkte hij aldaar tot 1661, toen hij 5 Juli op bevel van den Chineeschen zeeroover Coxinga werd omgebracht en later zijne verwanten (Biogr. Van der Aa).

Leefde te Nykerk in 1440 Wolter van Hambroeck, later leest men van het geslacht Ham, waarin de voornaam Tonis meermalen voorkomt, b.v. Tonis Jansz. Ham, gedoopt ai Maart 1615, Antony, zoon van Aert Ham 1658 e.a.

3) History of New-York, blz. 53 en v.v.