is toegevoegd aan uw favorieten.

In twee werelddeelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsorganisaties te gébruiken, om de kinderen der maatschappij te kunnen beademen." x)

In de kerkeraadsvergadering van 5 December 1856 poogde Van Raalte tot oprichting van parochiescholen over te gaan om twee redenen: „ie. de overvolle lokalen der districtsscholen, en 2e. de moreele invloed van grootere kinderen over kleinere." De kerkeraad vereenigde zich daarmede. Zondag den 21 en December 1856 na afloop der godsdienstoefening, stelde Van Raalte in een gemeentevergadering, namens \ den kerkeraad, voor „een parochiale school op te richten onder erkend Christelijke invloeden; de onkosten te bestrijden door maandelijksche collecten, door een klein schoolgeld en door ondersteuning van den „Board of Education". Het voorstel werd aangenomen.

Maar den 6en Maart 1857 was men nog niet veel verder. Toen werden de drie volgende bepalingen gemaakt: ie. Er zal ook Nederduitsch worden ge- 1 leerd; 2e. De Bijbel zal als een leerboek worden gebruikt j en 3e. De Catechismus zal er worden onderwezen.

Er kwam een begin van uitvoering. Men werd geldelijk gesteund door den „Board of Education" te New-York. Doch in 1860 moest Van Raalte klagen; dat de leiders tevreden waren met een onvoldoende flUrWl school; dat de schuld daarvan bij de gemeente lag; dat men niet gedaan had wat men kon; dat hij geen vrijheid gevoelde voor zulk een school langer bijdragen aan den Board of Education te vragen; dat hij een goede school beschouwde als „een voor

') Class. Verslag 1853.